Eiropas Savienības pilsoņiem un fiziskām personām, kas pastāvīgi dzīvo kādā ES dalībvalstī, vai juridiskām personām, kuru juridiskā adrese ir kādā ES dalībvalstī, ir tiesības piekļūt Cedefop dokumentiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. panta. 3. punktu (bijušo EK līguma 255. panta 1. punktu) un Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi dokumentiem 2. panta 1. punktu (Oficiālais Vēstnesis, L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Piekļuves tiesības attiecas uz Cedefop rīcībā esošiem dokumentiem, t. i., tā sagatavotiem vai tā īpašumā saņemtiem dokumentiem.

Cedefop ievēro pārredzamības principu, vienlaikus aizsargājot konfidencialitātes intereses. Cedefop nodrošina pēc iespējas plašāku piekļuvi tā rīcībā esošiem dokumentiem, bet atsaka piekļuvi dokumentam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt sabiedrības vai privātu interešu aizsardzībai saskaņā ar 4. pantu Regulā (EK) Nr. 1049/2001.

Cedefop cenšas nodrošināt pēc iespējas plašāku piekļuvi tā rīcībā esošiem dokumentiem savā tīmekļa vietnē. Ja nevarat atrast dokumentu mūsu tīmekļa vietnē, varat lūgt piekļuvi, izmantojot dokumentu pieprasījuma veidlapu.