Burgers van de Europese Unie en natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat van de EU hebben het recht op toegang tot documenten van Cedefop krachtens artikel 15, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud artikel 255, lid 1, van het EG-Verdrag) en artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten (Publicatieblad L 145 van 31.5.2001, blz. 43). Het recht op toegang betreft documenten die bij Cedefop berusten, dat wil zeggen documenten die door Cedefop zijn opgesteld of ontvangen en zich in zijn bezit bevinden.

Cedefop eerbiedigt het transparantiebeginsel en beschermt tegelijkertijd het belang van de vertrouwelijkheid. Er wordt een zo breed mogelijke toegang verleent tot documenten waarover Cedefop beschikt. De toegang tot een document wordt echter geweigerd wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermijning van de bescherming van openbare of particuliere belangen, overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001.

Cedefop streeft ernaar het publiek via zijn website een zo breed mogelijke toegang te verlenen tot documenten waarover het beschikt. Als u een document niet op onze website kunt vinden, kunt u het hiernavolgende formulier gebruiken voor het aanvragen van documenten.