Právo na přístup k dokumentům střediska Cedefop mají občané EU a fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v členském státě EU, v souladu s čl. 15 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý čl. 255 odst. 1 Smlouvy o ES) a čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům (Úřední věstník L 145, 31.5.2001, s. 43). Právo na přístup se vztahuje na dokumenty, které má středisko Cedefop v držení, tj. na dokumenty, které vytvořilo nebo obdrželo a které jsou v jeho vlastnictví.

Cedefop dodržuje zásadu transparentnosti, ale zároveň chrání zájmy důvěrnosti. K dokumentům v držení střediska Cedefop bude poskytován co nejširší přístup, který však bude odepřen, pokud by zpřístupnění vedlo k porušení ochrany veřejných nebo soukromých zájmů v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1049/2001.

Cedefop usiluje o poskytování co nejširšího přístupu veřejnosti ke svým dokumentům prostřednictvím svých internetových stránek. Pokud na našich stránkách nemůžete nějaký dokument nalézt, můžete použít níže uvedený formulář žádosti o přístup k dokumentu a požádat o jeho zpřístupnění.