Borgerne i Den Europæiske Union og fysiske eller juridiske personer, der har bopæl eller hjemsted i en EU-medlemsstat, har ret til aktindsigt i dokumenter fra Cedefop i henhold til artikel 15, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere artikel 255, stk. 1, i EF-traktaten) og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Denne ret til aktindsigt vedrører dokumenter, som Cedefop er i besiddelse af, dvs. som det har udarbejdet eller modtaget, og som det råder over.

Cedefop respekterer princippet om gennemsigtighed under samtidig iagttagelse af fortrolighedshensyn. Der gives den videst mulige aktindsigt i dokumenter, som Cedefop er i besiddelse af, men denne afslås, hvis udbredelsen ville være til skade for beskyttelsen af offentlige eller private interesser i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Cedefop tilstræber via sit websted at give offentligheden den videst mulige aktindsigt i dokumenter, som det er i besiddelse af. Hvis du ikke kan finde et dokument på vores websted, kan du anvende nedenstående formular og anmode om aktindsigt i dokumentet.

Image CAPTCHA

Enter the characters shown in the image.