Du är här

Tillgång till handlingar

Varje medborgare i Europeiska unionen och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en EU-medlemsstat här rätt till tillgång till Cedefops handlingar enligt artikel 15.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (f.d. artikel 255.1 i EG-fördraget) och artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Rätten till tillgång gäller handlingar som innehas av Cedefop, dvs. handlingar som upprättats eller mottagits av centrumet och som finns i dess ägo.

Cedefop respekterar principen om öppenhet och månar samtidigt om integritetsskyddet. Cedefop kommer att bevilja tillgång till handlingar i möjligaste mån, men kommer att vägra att ge tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för allmänna eller privata intressen, i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001.

Cedefop strävar efter att ge allmänheten största möjliga tillgång till de handlingar centrumet förfogar över via sin webbplats. Om du inte hittar den handling du söker på webbplatsen kan du använda nedanstående formulär för att begära tillgång till handlingen.

You must have Javascript enabled to use this form.