You are here

Üldsuse juurdepääs dokumentidele

Euroopa Liidu kodanikel ja füüsilistel või juriidilistel isikutel, kelle elu- või registrijärgne asukoht on mõnes ELi liikmesriigis, on Cedefopi dokumentidele juurdepääsu õigus kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 lõikega 3 (endine EÜ asutamislepingu artikli 255 lõige 1) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta) artikli 2 lõikega 1 (ELT L 145, 31.5.2011, lk 43). Juurdepääsuõigus kehtib Cedefopi käsutuses olevatele dokumentidele, mis on asutuse koostatud, asutusele saadetud või asutuse valduses.

Cedefop järgib läbipaistvuse põhimõtet, tagades samas konfidentsiaalsuse. Cedefopi käsutuses olevatele dokumentidele tagatakse võimalikult ulatuslik juurdepääs, kuid selle andmisest keeldutakse, kui avalikustamine kahjustaks avalikke või erahuve vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklile 4.

Cedefop püüab anda oma veebilehe kaudu üldsusele enda käsutuses olevatele dokumentidele võimalikult ulatusliku juurdepääsu. Kui dokumenti veebilehel ei ole, võib sellele juurdepääsu taotlemiseks kasutada alljärgnevat dokumenditaotluse vormi.

You must have Javascript enabled to use this form.