Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατοικούν ή έχουν την καταστατική έδρα τους σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Cedefop σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 255 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ) και το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Το δικαίωμα πρόσβασης αφορά έγγραφα που βρίσκονται στο Cedefop, δηλαδή εκείνα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από τον οργανισμό και βρίσκονται στην κατοχή του.

Το Cedefop τηρεί την αρχή της διαφάνειας διασφαλίζοντας, παράλληλα, την εμπιστευτικότητα. Το Cedefop θα παρέχει όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα που βρίσκονται στον οργανισμό, την οποία όμως θα αρνείται εφόσον η γνωστοποίησή τους θα έθιγε την προστασία του δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Το Cedefop προσπαθεί να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα του οργανισμού μέσω του δικτυακού τόπου του. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο έγγραφο στον δικτυακό τόπο μας, χρησιμοποιήστε το έντυπο αίτησης εγγράφων:

Image CAPTCHA

Enter the characters shown in the image.