About Māceklība

Māceklība var sekmēt jauniešu pāreju no skolas uz darbu, kā arī pieaugušo prasmju pilnveides un gaitas. Padomes 2018. gada 15. marta ieteikumā par Eiropas satvaru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai ir noteikts, kā māceklība tiek saprasta ES dalībvalstīs.

Izmantojot pētījumus, analīzi un politikas apguvi, Cedefop atbalsta ES politikas programmu (2020. gada Padomes ieteikumu par PIA, Osnabrikas deklarāciju par PIA, Eiropas satvaru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai – EFQEA un Eiropas Māceklību aliansi – EafA) un attiecīgās ieinteresētās puses centienos sasniegt tādus mērķus kā māceklības uzlabošana, paplašināšana, kvalitāte, efektivitāte un mobilitāte.

Cedefop darbs māceklības jomā ir orientēts uz sistēmas līmeņa iezīmēm māceklības programmās (izveidotās ar regulu) ES-27, Apvienotajā Karalistē, Islandē un Norvēģijā, kā rezultātā tiek iegūtas oficiāli atzītas PIA kvalifikācijas.