Obywatelom Unii Europejskiej oraz osobom fizycznym i prawnym mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w państwie członkowskim UE przysługuje prawo dostępu do dokumentów Cedefop zgodnie z art. 15 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 255 ust. 1 Traktatu WE) i art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (Dziennik Urzędowy L 145 z 31.5.2001, s. 43). Wspomniane prawo dostępu dotyczy dokumentów Cedefop, tzn. dokumentów przez niego sporządzonych lub przez niego otrzymanych i znajdujących się w jego posiadaniu.

Cedefop przestrzega zasady przejrzystości, ochraniając jednocześnie prawo do poufności. Przyznany zostanie możliwie najszerszy dostęp do dokumentów będących w posiadaniu Cedefop, który jednak odmówi dostępu, jeżeli ujawnienie informacji naruszałoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego, zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

Cedefop dąży do zapewnienia opinii publicznej możliwie najszerszego dostępu do dokumentów będących w jego posiadaniu za pośrednictwem jego strony internetowej. Jeżeli na naszej stronie internetowej nie ma konkretnego dokumentu, można skorzystać z poniższego formularza wniosku o dokument w celu zapytania o możliwość dostępu do danego dokumentu.