About Nākotnes tendences PIA sistēmās un iestādēs

Lai gan profesionāli orientēta izglītība un apmācība Eiropā dažādās valstīs atšķiras, tā mainās vairākos pamatveidos. Tā ne tikai kļūst daudzveidīgāka programmu un kvalifikāciju ziņā, piemēram, risinot augošas pakalpojumu nozares vajadzības, bet arī izvēršas līdz augstākiem līmeņiem. Dažās valstīs šī dažādošanas un paplašināšanās kombinācija ir solis ceļā uz mūžizglītības pārvēršanu par realitāti, pielāgojot PIA visu vecumu izglītojamo vajadzībām un viņu karjeras un dzīves dažādajos posmos. Daudzās valstīs profesionāli orientētu izglītību un apmācību dažādos Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) līmeņos nodrošina arvien plašāks iestāžu loks (piemēram, PIA skolas, augstākās izglītības iestādes, uzņēmumi, pieaugušo izglītības un privātie pakalpojumu sniedzēji, starptautiskas organizācijas).

Cedefop pētījumi par PIA mainīgo raksturu un lomu Eiropā sniedz vispusīgu priekšstatu par PIA attīstību Eiropā. Pamatojoties uz šo analīzi, mūsu PIA Eiropā 1995.–2035. gada pārskatā ir izklāstīta virkne potenciālo nākotnes virzienu, kā PIA varētu attīstīties nākamajās desmitgadēs. Šajos scenārijos priekšplānā tiek izvirzītas izvēles, ar ko saskarsies politikas veidotāji un ieinteresētās personas. Pamatojoties tieši uz šo projektu, mūsu darbs pie PIA nākotnes apvieno orientēšanos uz institucionālajām izmaiņām ar PIA satura attīstības sistemātisku analīzi. Darbs aptver 27 ES dalībvalstis, Apvienoto Karalisti, Islandi un Norvēģiju un palīdz labāk izprast izaicinājumus un iespējas, ar kādām nākamajos gados saskarsies Eiropas PIA. Īpaša uzmanība tiek veltīta veidam, kā mainās profesionālās izglītības un apmācības saturs un profils. Daudzās valstīs var redzēt profilu paplašināšanos, savukārt kvalifikāciju (un līdz ar to specializāciju) kopskaits ir samazināts, norādot, ka nākotnē PIA prasmes var izskatīties citādi nekā šobrīd, atbilstoši strauji mainīgajām darba tirgus prasībām. Nākotnes profesionālās izglītības un apmācības atbilstība un kvalitāte ir atkarīgas no to spējas reaģēt uz šīm mainīgajām prasībām.