About PIA zināšanu centrs

Lai atbalstītu politikas veidošanu, padarot mūžizglītību par realitāti ikvienam, PIA zināšanu centrs apkopo zinātību no dažādām PIA un ar PIA saistīto politiku jomām. Tas iekļauj informāciju un pierādījumus no Cedefop darba saistībā ar skolotāju un pasniedzēju profesionālo attīstību, mācekļa praksi, PIA priekšlaicīgas pamešanas novēršanu un NEET iespēju nodrošināšanu, CVET un kvalifikācijas celšanas veidiem pieaugušajiem, norādījumiem, validēšanu un finansēšanu, kā arī citiem stimuliem.