You are here

Javni pristup dokumentima

Građani Europske unije te fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili registriranim uredom u državi članici EU-a imaju pravo pristupa Cedefopovim dokumentima u skladu s člankom 15. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (bivši članak 255. stavak 1. Ugovora o EZ-u) i člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima (Službeni list L 145 od 31.5.2001., str. 43). Pravo pristupa odnosi se na dokumente koje posjeduje Cedefop, odnosno dokumente koje je agencija sastavila i koji su u njezinu vlasništvu.

Cedefop poštuje načelo transparentnosti, a istodobno štiti interese povjerljivosti. Odobrit će se najširi mogući pristup dokumentima koje posjeduje Cedefop, međutim taj se pristup odbija ako se na taj način narušava zaštita javnih ili privatnih interesa u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

Na svojoj internetskoj stranici Cedefop nastoji pružiti javnosti najširi mogući pristup dokumentima koje posjeduje. Ako ne možete pronaći dokument na našoj internetskoj stranici, možete upotrijebiti obrazac zahtjeva za dokument kako biste zatražili pristup dokumentu.

You must have Javascript enabled to use this form.