Съгласно член 15, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 255, параграф 1 от Договора за ЕО) и член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (Официален вестник L 145 от 31.5.2001 г., стр. 43) гражданите на Европейския съюз и юридическите и физическите лица, които пребивават или имат седалище в държава членка на ЕС, имат право на достъп до документите на Cedefop. Това право на достъп се отнася до документи, съхранявани от Cedefop, т.е. които са изготвени или получени от Центъра и са на негово разположение.

Cedefop спазва принципа на прозрачност, като същевременно гарантира поверителността. Cedefop предоставя възможно най-широк достъп до съхраняваните от Центъра документи, но отказва достъп в случаите, когато оповестяването им засяга защитата на обществени и частни интереси в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Cedefop се стреми да предоставя на обществеността възможно най-широк достъп до съхраняваните от Центъра документи чрез своя уебсайт. Ако не можете да откриете даден документ на нашия уебсайт, можете да използвате предоставения по-долу формуляр за искане на достъп до документи.

Image CAPTCHA

Enter the characters shown in the image.