Občania Európskej únie a fyzické alebo právnické osoby s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte EÚ majú právo na prístup k dokumentom strediska Cedefop podľa článku 15 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (bývalý článok 255 ods. 1 Zmluvy o ES) a článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom (Úradný vestník ES L 145 z 31. 5. 2001, s. 43). Toto právo na prístup sa týka dokumentov strediska Cedefop, t. j. dokumentov, ktoré vyhotovilo alebo dostalo a ktoré sú v jeho vlastníctve.

Stredisko Cedefop dodržiava zásadu transparentnosti a zároveň chráni záujmy dôvernosti. Stredisko Cedefop poskytne čo možno najširší prístup k dokumentom, avšak takýto prístup bude zamietnutý, ak by sa zverejnením dokumentov porušila ochrana verejných alebo súkromných záujmov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Stredisko Cedefop sa usiluje poskytnúť verejnosti čo možno najširší prístup k dokumentom v jeho vlastníctve prostredníctvom svojej webovej lokality. Ak nemôžete nájsť určitý dokument na našej webovej lokalite, môžete použiť formulár žiadosti o dokument uvedený ďalej a požiadať o prístup k nemu.