About Profesionālās izglītības un apmācības, kā arī kvalifikācijas nodrošināšana

Cedefop apkopo un salīdzina datus no Eiropas un ārpus tās, lai atbalstītu tādu profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmu un iestāžu attīstību, kas nodrošina darba tirgum un sabiedrībai nepieciešamās prasmes. Centra darbs palīdz uzlabot atbilstošu un kvalitatīvu prasmju un kompetenču nodrošināšanu visu vecumu izglītojamajiem dažādos karjeras un dzīves posmos. Šā darba progresu ilustrē vairāki tematiskie darba virzieni.

Mūsu darbs pie PIA nākotnes Eiropā ļauj labāk izprast vispārējās problēmas, ar kādām saskaras Eiropas PIA, un to atšķirības dažādās valstīs. Gan PIA iestāžu un struktūru izmaiņu uzraudzība, gan arī darbs šajā jomā arvien vairāk tiek orientēts uz PIA satura izmaiņām, piemēram, kā vislabāk kombinēt profesijas specifiskās prasmes ar transversālām prasmēm un pamatkompetencēm. Kvalifikāciju un akreditācijas datu mainīgais raksturs, tostarp augošā interese par validēšanu un mikrokvalifikācijas apliecinājumiem, tieši ietekmē PIA prasmju un kompetenču vērtību, kā arī atsevišķu personu spēju progresēt gan mācībās, gan darbā. Uzmanības centrā ir vispusīgu nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru loma izglītības un apmācības pārredzamības, atzīšanas un caurlaidības uzlabošanā, kā arī individuālā progresa veicināšanā izglītības, apmācības un mācīšanās jomā visa mūža garumā. Šis darbs tieši atspoguļo ES instrumentu un principu izstrādi un ieviešanu pārredzamībai un kvalifikāciju atzīšanai, jo īpaši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI).

PIA nodrošināšanu ietekmē mācīšanās rezultātu izmantošana – apgalvojumi, kas definē apmācāmajam nepieciešamo zināšanu, prasmju un izpratnes saturu un profilu. Mācīšanās rezultāti darbojas kā kopēja valoda attiecībā uz PIA programmu un kvalifikāciju saturu un profilu, veicinot dialoga iespējas starp ieinteresētajām personām darba tirgū, izglītībā un apmācībā, kā arī sabiedrībā kopumā. Pamatojoties uz šīs pieejas stipro pušu un ierobežojumu analīzi, Cedefop izstrādā norādījumus un atbalsta rīkus mācību programmas izstrādei, mācību metodēm, kā arī novērtēšanas un validēšanas izstrādei un pielietošanai.