About PIA jauniešiem, skolotājiem un pasniedzējiem

Sākotnējā profesionālā izglītība un apmācība (PIA) nodrošina jauniešu nodarbinātības iespējas un līdzdalību mūžizglītībā. Mēs apkopojam un analizējam PIA politiku un labo praksi, izstrādājam rīkus politikas veidotājiem un praktiķiem, kā arī veicam pētījumus, kas atbalsta tādu cilvēku sociālo iekļaušanu un integrāciju darba tirgū, kuriem ir risks pamest mācības, izglītību un apmācību priekšlaicīgi pametušos un jauniešus, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu (NEET).

Skolotāji un pasniedzēji ir būtisks kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības un apmācības virzītājspēks. Mēs sniedzam jaunus pierādījumus par PIA skolotāju un pasniedzēju profesionālo attīstību un veidojam rīkus viņu atbalstam.

No 2020. līdz 2022. gadam Cedefop veica priekšizpēti, lai aptaujātu vadītājus, skolotājus, izglītojamos un uzņēmumu pasniedzējus sākotnējās profesionālās izglītības un apmācības (IVET) vidēs.  Pētījuma mērķis bija izvērtēt iespēju uzsākt Eiropas apsekojumu, lai aizpildītu būtiskus trūkumus zināšanās un pētniecībā un liktu pamatus stabilu pierādījumu veidošanai nākotnē par mācīšanas un apmācības profesijām.

Nepalaidiet garām….#VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving