About PIA atbalsta politikas – finansējums, virzība, validēšana

PIA atbalsta politikas un sistēmas aptver trīs transversālas tēmas: - mūžilgu karjeras atbalstu, neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu un PIA/pieaugušo mācību finansēšanu. Mēs arī sniedzam informāciju par citiem stimuliem, kas tieši atbalsta atsevišķas personas viņu mācībās un karjerā, kā arī uzņēmumus mācību iespēju nodrošināšanā.

Stratēģijas ES 2020+ politikas programmā ir uzsvērta vienmērīgu individuālo mācību, nodarbinātības un karjeras attīstības ceļu nepieciešamība. Tie veicinās un sniegs kompetenču uzlabošanas iespējas visiem cilvēkiem, lai rastu vairāk iespēju iesaistīties darbā, mācībās un sabiedrībā, kā arī veidotu savu karjeras attīstību un apkārtējo pasauli. Politikas programmā ir uzsvērta arī nepieciešamība atbalstīt uzņēmumus, jo īpaši MVU, pilnveidojot savu darbinieku prasmes, lai saglabātu konkurētspēju, inovācijas un spētu pārvaldīt un veidot pārmaiņas.

Darbības, kas tiek veiktas gan starp trim Cedefop ilgtermiņa tēmām, gan to ietvaros, ir vērstas uz jaunu zināšanu veidošanu un nostiprināšanu, kā arī lai palīdzētu politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām personām izstrādāt saskaņotas, koordinētas un integrētas atbalsta politikas un sistēmas.