About Yrkesutbildning och kvalifikationer över gränserna

Yrkesutbildningen som traditionellt verkat i ett nationellt sammanhang utvecklas alltmer efter europeiska och globala krav. Utveckling och implementering av referensramar har prioriterats på nationell, europeisk och internationell nivå, vilket har lett till ett starkare samarbete mellan länder och regioner. Kvalifikationer kan också tilldelas av internationella organ och organisationer, vilket visar på teknikens och arbetsmarknadernas internationalisering. Cedefop och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen samarbetar med Unesco och Unescos institut för livslångt lärande i övervakningen av hur de globala nationella och regionala referensramarna för kvalifikationer utvecklas.

Cedefop har redan från början stött utvecklingen och genomförandet av EU:s verktyg och principer för öppenhet och erkännande av kvalifikationer och främjat samarbete mellan nationella yrkesutbildningssystem samt rörlighet för studerande och sökande. Cedefop stöder framför allt genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande samt utvecklingen vad gäller validering av icke-formellt och informellt lärande. Cedefop stöder också arbetet med att kvalitetssäkra yrkesutbildning i enlighet med den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (Eqavet) samt rådets rekommendation om yrkesutbildning. Utgående från utmaningarna vid genomförandet av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) lägger Cedefop särskild vikt vid arbete som stöder överföring av lärande över institutionella, sektoriella och nationella gränser. EU:s verktyg och principer är utformade för att hjälpa människor att utvecklas genom utbildning i alla åldrar, byta karriär och flytta utomlands för arbete eller fortbildning. Att stärka samverkan och samstämmighet mellan verktygen och principernas är av hög prioritet för Cedefop. Detta görs genom att främja principen om läranderesultat på nationell nivå och Eu-nivå, då denna princip kopplar samman de flesta av dessa verktyg.

Cedefop bidrar till utvecklingen av Esco (europeisk klassificering av färdigheter, kvalifikationer och yrken), som hjälper till att sammanföra arbetsmarknad och utbildningssektor. Byrån följer också utvecklingen i anknytning till den nya Europassplattformen, som sammanför information om färdigheter, kvalifikationer, lärande och arbetsmöjligheter och syftar till att stödja enskilda personer i att hantera och planera deras karriär i hela Europa. Det är inom den här ramen som Cedefop stöder arbetet med kommissionens europeiska kompetensagenda för 2020.