Det europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning, Cedefop, är ett av EU:s decentraliserade organ. Centrumet grundades 1975(1) och har sedan 1995 sin bas i Grekland. Vi arbetar för att utveckla yrkesutbildningspolitiken inom EU och bidra till genomförandet av den. Cedefop hjälper Europeiska kommissionen, EU:s medlemsstater och arbetsmarknadens parter att utveckla yrkesutbildningspolitiken på ett relevant sätt i unionen.

Cedefop – att utveckla rätt politik för att skapa rätt kompetens

Varför är det viktigt?

Europas strategi för 2020(2) är en färdplan för en smart och hållbar tillväxt för alla, genom kunskap och innovation, med ett sysselsättningsmål på 75 %. För att strategin ska lyckas måste Europas arbetskraft ha de rätta kompetenserna. Företagen behöver personal med de kunskaper och förmågor som krävs för att konkurrera och tillhandahålla varor och tjänster av hög kvalitet.

Människor behöver ha rätt kvalifikationer för att hitta jobb. För människor med låga eller inga kvalifikationer är sannolikheten för arbetslöshet nästan tre gånger större än för dem som har höga kvalifikationer. Inom EU har omkring 75 miljoner människor, nästan en tredjedel av den arbetsföra befolkningen, låga eller inga kvalifikationer. Alltför många unga, omkring 15 %, lämnar skolan utan kvalifikationer.


(1) Europeiska unionens råd (1975). Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975), i dess lydelse enligt rådets förordning EG nr 2051/2004.
Under 2019 ersattes Cedefops inrättandeförordning med förordning 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [8.5.2019].

(2) Europeiska kommissionen (2010). Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. KOM(2010) 2020 slutlig. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SV:PDF [läst den 26.4.2010].
Europeiska rådet (2010). Europa 2020: En ny europeisk strategi för sysselsättning och tillväxt. Europeiska rådets slutsatser. Bryssel, den 25 och 26 mars 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/10/st00/st00007.sv10.pdf [läst den 4.11.2010].