EU-byråernas nätverk inrättades av Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater och EU-institutionerna för att utföra särskilda juridiska, tekniska eller vetenskapliga uppgifter. Utifrån evidensbaserade råd hjälper byråerna till att utforma välunderbyggd politik och lagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

De 44 decentraliserade EU-byråerna, med huvudkontor i hela EU, påverkar varje dag 500 miljoner EU-medborgares liv genom sitt arbete.

Byråerna bidrar till att genomföra EU:s politik på många olika områden, däribland yrkesutbildning, hälsa och säkerhet, frihet och rättvisa, innovation, forskning och näringsliv samt transport- och satellitsystem.

Broschyr om EU-byråerna (EN)