About Läranderesultat

Användningen av läranderesultat påverkar i allt högre grad hur yrkesutbildningar utformas och tillhandahålls, med fokus på vad en studerande förväntas veta, kunna göra och förstå i slutet av en lärandeprocess. Det gemensamma fokuset på resultat underlättar dialogen mellan utbildningsaktörer och arbetsmarknadsaktörer samt mellan olika delsystem inom utbildning. På samma sätt fungerar den ökade öppenhet läranderesultat erbjuder som en viktig referenspunkt för flera intressenter, såsom beslutsfattare, arbetsmarknadsaktörer och lärare, för att lättare analysera matchningen mellan kompetensbehov och utbildningsåtgärder. Fokuset på läranderesultat möjliggör en mer systematisk analys och jämförelse av kvalifikationers innehåll och profil, med fokus på att framför allt balansera allmänna kunskaper och yrkesspecifika kunskaper mot generella färdigheter och nyckelkompetenser. Cedefops arbete inom det här området, däribland att ta fram vägledande material, påverkar och stöder utformningen av kvalifikationer, kursplaner och inlärningsmetoder samt bedömning och validering.

Cedefop har investerat mycket i att stödja informationsutbyte om yrkesutbildning i Europa. Trots det har djupgående jämförelser mellan profilen och innehållet i yrkesutbildningsprogram och deras resulterande kvalifikationer varit få och begränsade. Vårt arbete med att jämföra yrkesutbildningskvalifikationer syftar till att överbrygga denna klyfta, stödja ömsesidigt lärande mellan länder och möjliggöra för nationella beslutsfattare och intressenter att systematiskt utvärdera sina egna prioriteringar och lösningar.