About Cezhraničné OVP a kvalifikácie

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP), ktoré sa tradične poskytujú vo vnútroštátnom kontexte, sa čoraz viac rozvíjajú v reakcii na európske a globálne požiadavky. Prioritou je rozvoj a realizácia kvalifikačných rámcov na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni, čo vedie k lepšej spolupráci medzi krajinami a regiónmi. Kvalifikácie môžu udeľovať aj medzinárodné orgány a organizácie, ktoré odrážajú internacionalizáciu technológií a trhov práce. Stredisko Cedefop a ETF spolupracujú s UNESCO a Inštitútom UNESCO pre celoživotné vzdelávanie s cieľom monitorovať globálny vývoj národného kvalifikačného rámca (NKR) a RKR.

Stredisko Cedefop už od najskorších štádií ich vývoja podporuje vývoj a zavádzanie nástrojov a zásad EÚ v oblasti transparentnosti a uznávania kvalifikácií, pričom podporuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi systémami OVP a mobilitu žiakov a uchádzačov. Stredisko Cedefop podporuje najmä uplatňovanie európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, ako aj rozvoj v oblasti osvedčovania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia; podporuje aj prácu na zabezpečení kvality odborného vzdelávania a prípravy v súlade s európskym rámcom zabezpečenia kvality OVP (EQAVET) a odporúčaním Rady o OVP. Stredisko Cedefop nadväzuje na výzvy, ktorým čelí uplatňovanie európskeho systému kreditov pre OVP (ECVET), a prikladá osobitný význam práci na podporu prenosu vzdelávania naprieč inštitucionálnymi, odvetvovými a vnútroštátnymi hranicami. Nástroje a zásady EÚ sú navrhnuté tak, aby pomáhali ľuďom dosahovať pokrok vo vzdelávaní a odbornej príprave v každom veku, zmeniť kariéru alebo presťahovať sa do zahraničia za prácou alebo ďalším vzdelávaním; posilňovanie ich súčinnosti a súdržnosti považuje stredisko Cedefop za vysokú prioritu. Na tento účel sa na vnútroštátnej a európskej úrovni podporuje uplatňovanie zásady vzdelávacích výstupov, ktorá spája väčšinu týchto nástrojov.

Stredisko Cedefop prispieva k rozvoju ESCO (európska terminológia v oblasti zručností, kompetencií, povolaní a kvalifikácií), ktorá môže pomôcť prepojiť trh práce so vzdelávaním a odbornou prípravou. Táto agentúra sleduje aj vývoj týkajúci sa novej Platforma Europass, ktorá spája informácie o zručnostiach, kvalifikáciách, vzdelávaní a pracovných príležitostiach s cieľom podporiť jednotlivcov pri riadení a plánovaní ich vzdelávania a kariéry v rámci celej Európy. Práve v tomto rámci stredisko Cedefop podporuje prácu Európskej komisie na európskom programe v oblasti zručností na rok 2020.