About Budúce trendy v systémoch a inštitúciách OVP

Odborne orientované vzdelávanie a odborná príprava sa síce v jednotlivých krajinách Európy líšia, napriek tomu sa však menia niekoľkými zásadnými spôsobmi. Nielenže sa príslušné programy a kvalifikácie stávajú rôznorodejšie, napríklad pri riešení potrieb rozrastajúceho sa sektora služieb, ale dochádza aj k rozširovaniu na vyššiu úroveň. V niektorých krajinách táto kombinácia diverzifikácie a rozširovania smeruje k tomu, aby sa celoživotné vzdelávanie stalo realitou, pričom sa OVP prispôsobuje potrebám žiakov všetkých vekových kategórií a v rôznych štádiách ich kariéry a života. V mnohých krajinách poskytuje odborne orientované vzdelávanie a odbornú prípravu na rôznych úrovniach európskeho kvalifikačného rámca (EKR) rozširujúce sa spektrum inštitúcií (napríklad školy OVP, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, podniky, poskytovatelia vzdelávanie dospelých a súkromného vzdelávania, medzinárodné orgány).

Výskum strediska Cedefop o meniacom sa charaktere a úlohe OVP v Európe poskytuje komplexný prehľad o vývoji OVP v Európe. Na základe tejto analýzy sa v našej správe o OVP v Európe za obdobie rokov 1995 – 2035 načrtáva viacero možných budúcich spôsobov, ako by sa OVP mohlo vyvíjať v nasledujúcich desaťročiach; v týchto scenároch sa zdôrazňujú rozhodnutia, ktorým budú čeliť tvorcovia politík a zainteresované strany. Vychádzajúc z tohto projektu sa v našej práci na budúcnosti OVP kombinuje zameranie na inštitucionálne zmeny so systematickou analýzou vývoja obsahu OVP. Táto práca sa týka 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Spojeného kráľovstva a prispieva k lepšiemu pochopeniu výziev a príležitostí, ktorým európska OVP bude čeliť v nasledujúcich rokoch. Osobitnú pozornosť venuje spôsobu, akým sa mení obsah a profil odborného vzdelávania a prípravy. V mnohých krajinách pozorujeme rozširovanie profilov, zatiaľ čo celkový počet kvalifikácií (a teda špecializácií) sa znižuje, čo naznačuje, že budúce zručnosti v oblasti OVP sa môžu v súlade s rýchlo sa meniacimi požiadavkami trhu práce líšiť od tých súčasných. Relevantnosť a kvalita budúceho OVP závisí od jeho schopnosti reagovať na tieto meniace sa požiadavky.