You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Čo robíme

Rozvoj vhodných politík v oblasti odborného vzdelávania a prípravy závisí od pochopenia spôsobu, akým sa ekonomiky, spoločnosti a ľudia menia.

Stredisko Cedefop pracuje na posilňovaní európskej spolupráce a poskytuje dôkazy, ktoré slúžia ako základ európskej politiky OVP. Pridanou hodnotou strediska Cedefop je vysoká kvalita jeho porovnávacích analýz a odborných skúseností nadobudnutých prostredníctvom výskumu a účasti v sieťach, ktoré sa používajú na:

  • poskytovanie technického poradenstva a podnetov pre politiky v oblasti OVP,
  • dopĺňanie chýbajúcich poznatkov a tvorbu nových prehľadov na identifikáciu trendov a výziev v oblasti OVP,
  • zvyšovanie informovanosti o povesti a význame OVP,
  • spájanie tvorcov politiky, sociálnych partnerov, výskumných pracovníkov a odborníkov na výmenu názorov a diskusie o osvedčených spôsoboch na zlepšenie politík v oblasti OVP,
  • podporovanie a iniciovanie spoločných európskych prístupov, zásad a nástrojov na zlepšenie OVP.

Stredisko Cedefop úzko spolupracuje s Európskou komisiou, vládami členských štátov, zástupcami zamestnávateľov a odborových zväzov, výskumnými pracovníkmi a odborníkmi v oblasti OVP. Poskytuje im aktuálne informácie o vývoji v oblasti OVP, ako aj možnosti na diskusie o politike.

Stredisko Cedefop šíri informácie prostredníctvom svojej webovej lokality, publikácií, sociálnych médií, sietí, konferencií a seminárov. Činnosti strediska Cedefop vychádzajú z jeho poslania a programového dokumentu/pracovného programu.