About Politiky na podporu OVP – financovanie, usmerňovanie, osvedčovanie

Politiky a systémy na podporu OVP zahŕňajú tri prierezové témy: celoživotné poradenstvo, osvedčovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia a financovanie odborného OVP/vzdelávania dospelých. Poskytujeme aj informácie o ďalších stimuloch, ktoré priamo podporujú jednotlivcov pri ich vzdelávaní a kariére a spoločnosti pri poskytovaní vzdelávacích príležitostí.

V politickom programe stratégie Európa 2020+ sa zdôrazňuje potreba bezproblémových individuálnych spôsobov vzdelávania, zamestnanosti a kariérneho rastu; všetkým jednotlivcom to umožní zlepšiť ich kompetencie s cieľom nájsť viac príležitostí na prácu, vzdelávanie a zapájanie sa do spoločnosť a formovať svoj vlastný kariérny rozvoj a svet okolo nich. V politickom programe sa zdôrazňuje aj potreba podporovať podniky, najmä MSP, pri rozvoji zručností svojich zamestnancov, aby boli konkurencieschopné, inovatívne a schopné riadiť a formovať zmeny.

Cieľom činností vykonávaných prierezovo aj v rámci troch dlhodobých tém Cedefop je vytváranie a upevňovanie nových poznatkov a pomoc tvorcom politík a ďalším zainteresovaným stranám pri vytváraní súdržných, koordinovaných a integrovaných podporných politík a systémov.