About Poskytovanie OVP a kvalifikácií

Stredisko Cedefop zhromažďuje a porovnáva údaje nielen z Európy s cieľom podporiť rozvoj systémov a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktoré reagujú na požiadavky trhu práce a spoločnosti na zručnosti. Jeho práca pomáha zlepšovať poskytovanie relevantných a vysokokvalitných zručností a kompetencií žiakom všetkých vekových kategórií a v rôznych fázach ich kariéry a života. Nasledujúca séria tematických pracovných oblastí svedčí o pokroku v našej práci.

Naša práca na budúcnosti OVP v Európe pomáha lepšie pochopiť celkové výzvy, ktorým čelí európske OVP, a súvisiace rozdiely v jednotlivých krajinách. Okrem monitorovania spôsobu, akým sa menia inštitúcie a štruktúry OVP, sa práca v tejto oblasti čoraz viac zameriava na zmeny obsahu OVP, napríklad na to, ako čo najlepšie kombinovať zručnosti špecifické pre dané povolanie s prierezovými zručnosťami a kľúčovými kompetenciami. Meniaca sa povaha kvalifikácií a certifikátov vrátane rastúceho záujmu o osvedčovanie a mikrocertifikáty priamo ovplyvňuje hodnotu zručností a kompetencií OVP a schopnosť jednotlivcov napredovať vo vzdelávaní aj v práci. Pozornosť sa zameriava na úlohu komplexných národných kvalifikačných rámcov pri zlepšovaní transparentnosti, uznávania a priepustnosti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj pri uľahčovaní individuálneho pokroku vo vzdelávaní, odbornej príprave a učení počas celého života. V tejto práci sa priamo odráža vývoj a uplatňovanie nástrojov a zásad EÚ pre transparentnosť a uznávanie kvalifikácií, najmä čo sa týka európskeho kvalifikačného rámca (EKR).

Poskytovanie OVP je ovplyvnené využívaním vzdelávacích výstupov – vyhlásení vymedzujúcich obsah a profil toho, čo sa od žiaka očakáva, že bude vedieť, bude schopný vykonať a pochopiť. Vzdelávacie výstupy slúžia ako spoločný jazyk, pokiaľ ide o obsah a profil programov OVP a kvalifikácií, čo umožňuje dialóg medzi zainteresovanými stranami na trhu práce a vzdelávaním a odbornou prípravou, ako aj spoločnosťou ako celkom. Na základe analýzy výhod a nevýhod tohto prístupu stredisko Cedefop vypracuje usmernenia a podporné nástroje v súvislosti s vypracovaním učebných plánov, učebnými metódami a navrhovaním a uplatňovaním hodnotenia a osvedčovania.