Poslanie strediska Cedefop

V rámci európskej spolupráce zohráva stredisko Cedefop poprednú úlohu. Jeho cieľom je zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) prostredníctvom účinnej tvorby politík. Poslaním strediska, ktoré je zakotvené v prepracovanom zakladajúcom nariadení z roku 2019 [ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 v znení nariadenia č. 2051/2004] a v ktorom je premietnutý trojstranný princíp tvoriaci základ úspešného odborného vzdelávania a prípravy, sa určujú hlavní partneri Cedefopu.

Cedefop podporuje šírenie, rozvoj a vykonávanie politiky Únie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ako aj politík v oblasti zručností a kvalifikácií, a to v spolupráci s Komisiou, členskými štátmi a sociálnymi partnermi. Na uvedený účel rozvíja a šíri poznatky, poskytuje dôkazy a služby pre tvorbu politiky vrátane záverov založených na výskume a uľahčuje výmenu poznatkov medzi aktérmi Únie a vnútroštátnymi aktérmi.

Poslanie strediska odráža jeho vývoj ako organizácie a rozširujúce sa portfólio činností. Od svojho založenia v roku 1975 sa odborné znalosti strediska prehĺbili a rozšírili, pretože spolupráca v oblasti politiky odborného vzdelávania a prípravy, zručností a kvalifikácií medzi Európskou komisiou, členskými štátmi a sociálnymi partnermi sa stala silnejšou a sofistikovanejšou. Predpokladom pre stanovenie budúcich strategických priorít je získanie prehľadu, pokiaľ ide o vývoj odborného vzdelávania a prípravy a úlohu a prínos strediska Cedefop.

Začatie systematickej európskej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v roku 2002 (tzv. kodanský proces) viedlo k dohode o spoločných politických cieľoch podporených ukazovateľmi a pravidelným monitorovaním. Zaviedol sa súbor európskych nástrojov na podporu mobility študentov, kvality programov odborného vzdelávania a prípravy a porozumenia kvalifikáciám. Krajiny pracovali na spoločných prioritách, aby sa odborné vzdelávanie a príprava stali relevantnejšími a atraktívnejšími pre ľudí a zamestnávateľov. Európska spolupráca celkovo zviditeľnila odborné vzdelávanie a prípravu, a tým sa mohla podporiť transformácia hospodárstva a spoločnosti vrátane digitálnej a zelenej transformácie.

Stredisko Cedefop k tomuto vývoju výrazne prispelo. Navrhlo a priamo podporilo vývoj a zavádzanie kľúčových európskych nástrojov. Odborné znalosti strediska Cedefop pomohli formovať európsky kvalifikačný rámec (EKR) a podporili národné kvalifikačné rámce (NKR), ktoré sú s ním prepojené, čím sa uľahčilo porovnávanie kvalifikácií z rôznych krajín. Stredisko Cedefop podporuje prechod na učebné osnovy a kvalifikácie založené na vzdelávacích výstupoch a pomáha otvárať nové spôsoby uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a nové cesty k získaniu kvalifikácie. V rámci podávania správ o politikách stredisko monitorovalo, skúmalo a poskytovalo poradenstvo pri vykonávaní priorít európskej politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, čím pomáhalo formovať smerovanie politík.

Analýzy a výskum strediska zlepšili porozumenie silným a slabým stránkam systémov odborného vzdelávania a prípravy a poskytli poznatky o ich sociálnych, hospodárskych a osobných prínosoch. Cedefop svojou dôkazovou základňou a analýzami podporilo úsilie krajín a sociálnych partnerov o rozšírenie učenia sa prácou vrátane kvalitného a účinného učňovského vzdelávania. Stredisko využilo svoje analytické kapacity a odborné znalosti v oblasti celoživotného poradenstva, potvrdzovania zručností a financovania odborného vzdelávania a prípravy a podporilo snahu o vypracovanie stratégií na zvyšovanie úrovne zručností osôb s nízkou kvalifikáciou a vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.

Vyvinulo celoeurópske prístupy na pochopenie súčasného a predvídanie budúceho dopytu po zručnostiach a ich ponuky, aby prispelo k informovaniu politík, poskytovaniu odborného vzdelávania a prípravy a v širšom zmysle aj výberu vzdelávania a povolania. Tieto činnosti v oblasti informovanosti o trhu práce a informovanosti pre oblasť zručností a vzťahov medzi pracovnými miestami, zručnosťami a kvalifikáciami umožňujú zlepšiť riadenie odborného vzdelávania a prípravy a proaktívne ich modernizovať v snahe vybudovať a udržať zamestnateľnosť pre vzdelávajúce sa osoby a pracovníkov, ako aj konkurencieschopnosť pre podniky. Stredisko pomohlo zviditeľniť odborné vzdelávanie a prípravu nad rámec politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a zamestnanosti, a to aj vďaka svojej činnosti v oblasti zelených zručností a aktivitám venovaným digitalizácii, umelej inteligencii a budúcnosti práce.

Činnosti strediska Cedefop zamerané na sprostredkúvanie znalostí spájajú tvorcov politík, sociálnych partnerov, výskumníkov, odborníkov a ďalších aktérov odborného vzdelávania a prípravy a trhu práce z celej EÚ, Islandu a Nórska, ktorí zastupujú národné, regionálne a sektorové záujmy s cieľom posilniť a rozšíriť znalosti v oblastiach súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou. Siete Cedefopu poskytujú a pomáhajú overovať dôkazy a informácie o rôznych oblastiach politiky odborného vzdelávania a prípravy, monitorujú vývoj vo svojich krajinách a podporujú rozsiahle a rôznorodé aktivity agentúry v oblasti šírenia informácií. Tieto činnosti podporujú Komisiu v procese európskeho semestra.

V prepracovanom znení nariadenia z roku 2019 sa formálne uznáva, že stredisko Cedefop postupom času a v reakcii na požiadavky svojich partnerov rozšírilo svoju perspektívu tým, že sa zručnosťami a kvalifikáciami zaoberalo nad rámec tradičných hraníc odborného vzdelávania a prípravy. Práca na európskom kvalifikačnom rámci a európskych nástrojoch, analýza systémov a politík odborného vzdelávania a prípravy, učňovské vzdelávanie a cesty zvyšovania úrovne zručností dospelých, prognózy zručností a informovanosť pre oblasť zručností sú príkladmi činností, ktoré sa postupne stali kľúčovými oblasťami práce agentúry.

Jedinečnou prednosťou strediska Cedefop je schopnosť spojiť európsky a multidisciplinárny pohľad na odborné vzdelávanie a prípravu a analýzu trhu práce s cieľom pomôcť riešiť vnútroštátne problémy. Cedefop je výnimočným európskym fórom na diskusiu o skúsenostiach a nápadoch na zlepšenie odborného vzdelávania a prípravy, ako aj na výmenu takýchto skúseností a nápadov a je kľúčovým aktérom európskej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, zručností a kvalifikácií. V uplynulých dvoch desaťročiach agentúra tiež zanechala jasnú stopu vo vývoji politického programu EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a bude tak konať aj v nasledujúcich rokoch.