About OVP pre mládež, učiteľov a školiteľov

Počiatočné OVP poskytuje mladým ľuďom možnosť zamestnať sa a účasť na celoživotnom vzdelávaní. Zhromažďujeme a analyzujeme politiky a osvedčené postupy v oblasti OVP, vytvárame nástroje pre tvorcov politík a odborníkov z praxe a vykonávame výskum na podporu sociálneho začlenenia a integrácie do trhu práce pre študentov, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky a odbornej prípravy, a mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Učitelia a školitelia sú základným faktorom vysokokvalitného a inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy. Poskytujeme nové dôkazy o profesijnom rozvoji učiteľov a školiteľov v oblasti OVP a vytvárame nástroje na ich podporu.

Cieľom štúdie uskutočniteľnosti nového celoeurópskeho prieskumu riaditeľov, učiteľov, školiteľov na pracovisku a žiakov v rámci počiatočného OVP, ktorú sme nedávno začali, je poskytnúť poznatky z danej oblasti a pomôcť pochopiť silné, slabé stránky a potreby počiatočného OVP a profesijného rozvoja učiteľov a školiteľov.

Sledujte najnovšie informácie….#VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving