About OVP pre mládež, učiteľov a školiteľov

Počiatočné OVP poskytuje mladým ľuďom možnosť zamestnať sa a účasť na celoživotnom vzdelávaní. Zhromažďujeme a analyzujeme politiky a osvedčené postupy v oblasti OVP, vytvárame nástroje pre tvorcov politík a odborníkov z praxe a vykonávame výskum na podporu sociálneho začlenenia a integrácie do trhu práce pre študentov, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky a odbornej prípravy, a mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Učitelia a školitelia sú základným faktorom vysokokvalitného a inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy. Poskytujeme nové dôkazy o profesijnom rozvoji učiteľov a školiteľov v oblasti OVP a vytvárame nástroje na ich podporu.

V rokoch 2020 až 2022 stredisko Cedefop vykonalo štúdiu uskutočniteľnosti, na ktorej sa zúčastnili riaditelia, učitelia, žiaci a vnútropodnikoví školitelia v prostredí počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (počiatočné OVP). Cieľom štúdie bolo posúdiť možnosť začať európsky prieskum, aby sa vyplnili dôležité medzery vo vedomostiach a výskume a položili základy na budovanie spoľahlivých dôkazov o povolaniach v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v budúcnosti.

Sledujte najnovšie informácie….#VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving