You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Informácie o Cedefop

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) patrí k decentralizovaným agentúram EÚ. Stredisko bolo zriadené(1) v roku 1975 a sídli v Grécku od roku 1995. Jeho úlohou je podporovať politiky v oblasti rozvoja európskeho odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a prispievať k ich realizácii. Agentúra pomáha Európskej komisii, členským štátom EÚ a sociálnym partnerom rozvíjať príslušné európske politiky v oblasti OVP.

Cedefop: Pomáhame rozvíjať vhodné politiky na zabezpečenie vhodných zručností

Prečo je to dôležité?

Európska stratégia na rok 2020(2) je cestou k dosiahnutiu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu prostredníctvom znalostí a inovácií s cieľom dosiahnuť mieru zamestnanosti na úrovni 75 %. Úspech tejto stratégie závisí od zručností európskej pracovnej sily. Podniky potrebujú ľudí so zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie konkurencieschopnosti a ponuky výrobkov a služieb vysokej kvality.

Ľudia potrebujú vhodné kvalifikácie, aby si vedeli nájsť prácu. V prípade nízkokvalifikovaných alebo nekvalifikovaných osôb je takmer 3-krát väčšia pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní ako v prípade osôb s vysokou kvalifikáciou. V EÚ približne 75 miliónov ľudí, čo je takmer tretina pracujúceho obyvateľstva, má kvalifikáciu nízkej úrovne alebo nemá žiadnu. Príliš veľa mladých ľudí, až okolo 15 %, opúšťa školu bez kvalifikácie.


(1) Rada Európskej únie (1975). Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 39, 13. 2. 1975 naposledy zmenené nariadením Rady ES č. 2051/2004.
Nariadenie o založení strediska Cedefop bolo v roku 2019 nahradené nariadením 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regulation [navštívené 8. 5. 2019].

(2) Európska komisia (2010). Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu: oznámenie Komisie. KOM(2010) 2020 v konečnom znení. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:... [sprístupnené 26.4.2010].
Európska rada (2010). Európa 2020: nová európska stratégia pre rast a zamestnanosť.  Závery Európskej rady (2010). Brusel, 25. a 26. marca 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st00/st00007.sk10.pdf [sprístupnené 4. 11. 2010].

See also:

Cedefop in brief available in 9 languages
Cedefop in brief available in 8 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, LT, PT). Danish version available in Cedefop in brief - 2012 edition.


Promoting learning for work available in 11 languages
Promoting learning for work available in 11 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, MT, NL, PL, PT, SK)


Making VET fit for the future
Making VET fit for the future (EN)
All you need to know about Cedefop's work in the field of European vocational education and training in a handy new brochure.