About Zapewnienie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kwalifikacji

Cedefop gromadzi i porównuje dane z Europy i spoza niej, aby wspierać rozwój systemów i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy i społeczeństwa na umiejętności. Praca centrum przyczynia się do poprawy zapewniania odpowiednich i wysokiej jakości umiejętności oraz kompetencji osób uczących się w każdym wieku i na różnych etapach kariery i życia. Szereg obszarów tematycznych przedstawia sposób, w jaki realizuje się tę pracę.

Nasza praca nad przyszłością VET w Europie pozwala lepiej zrozumieć ogólne wyzwania stojące przed europejskim kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz to, jak zróżnicowane są one w poszczególnych krajach. Zarówno monitorowanie zmian w instytucjach i strukturach VET, jak i prace w tym obszarze coraz częściej koncentrują się na zmianach w treściach VET. Skupiają się na przykład na tym, jak najlepiej połączyć umiejętności specyficzne dla danego zawodu z umiejętnościami przekrojowymi i kompetencjami kluczowymi. Zmieniający się charakter kwalifikacji i poświadczeń, a także rosnące zainteresowanie walidacją i mikropoświadczeniami bezpośrednio wpływają na wartość umiejętności VET oraz na zdolność poszczególnych osób fizycznych do postępów zarówno w nauce, jak i w pracy. Uwagę skupia się na roli kompleksowych krajowych ram kwalifikacji w zwiększaniu przejrzystości, uznawalności i wzajemnego oddziaływania kształcenia i szkolenia, a także w usprawnianiu indywidualnych postępów w kształceniu, szkoleniu i uczeniu się przez całe życie. Praca ta bezpośrednio odzwierciedla rozwój i wdrażanie narzędzi i zasad UE w zakresie przejrzystości i uznawania kwalifikacji, w szczególności europejskich ram kwalifikacji (ERK).

Na zapewnienie VET ma wpływ stosowanie efektów uczenia się – deklaracji określających treść i profil tego, co osoba ucząca się powinna wiedzieć, umieć zrobić i zrozumieć. Efekty uczenia się są pewnego rodzaju wspólnym językiem dotyczącym treści oraz profilu programów i kwalifikacji VET, który umożliwia dialog między zainteresowanymi podmiotami rynku pracy, kształcenia i szkolenia oraz ogółem społeczeństwa. Na podstawie analizy mocnych i słabych stron tego podejścia Cedefop opracowuje wytyczne i narzędzia wsparcia w zakresie tworzenia programów nauczania, metod uczenia się oraz opracowywania i stosowania metod oceny i walidacji.