About Kwalifikacje i poświadczenia

Kwalifikacje – certyfikaty i dyplomy przyznawane po zakończeniu edukacji, szkoleń i nauki są nieodzownym elementem nowoczesnych społeczeństw. Wpływają one na naszą zdolność do zdobycia zatrudnienia, wykonywania zawodu, kontynuowania nauki przez całe życie i przemieszczania się między krajami. Przekładają się też na naszą ogólną pozycję społeczną i nasz status. Kwalifikacje są ważne:

  • dla pracodawców – pokazują, czego można oczekiwać od potencjalnego pracownika;
  • dla kształcenia i szkolenia – potwierdzają, że kandydat z powodzeniem uzyskał zestaw efektów uczenia się;
  • dla decydentów – jako główny punkt polityki kształcenia i szkolenia, stanowiąc m.in. wymierny efekt procesów uczenia się.

Chociaż kwalifikacje i tytuły lub stopnie uzyskane w ramach kształcenia i szkolenia wstępnego odgrywają w Europie ważną rolę, coraz częściej uznaje się nowe rodzaje poświadczeń (takie jak cyfrowe odznaki, mikropoświadczenia, nanopoświadczenia i inne) jako uzupełniający sposób wartościowania uczenia się, który umożliwia osobom fizycznym gromadzenie i „układanie” doświadczeń związanych z nauką w sposób elastyczny, we własnym tempie i przez całe życie.

Szeroki zakres kwalifikacji jest obecnie zawarty w krajowych ramach kwalifikacji powiązanych z europejskimi ramami kwalifikacji (EKR). Ramy te ułatwiają zrozumienie i porównanie kwalifikacji w poszczególnych krajach i między nimi, a jednocześnie zachęcają kraje do ponownego przemyślenia i zreformowania polityki i praktyk w zakresie edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe życie. Ramy kwalifikacji i związane z nimi reformy przyczyniły się do większej przejrzystości systemów kwalifikacji, a także do poprawy dostępu do możliwości uczenia się przez całe życie.