About Przyszłe tendencje w systemach i instytucjach VET

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Europie, choć różne w poszczególnych krajach, zmienia się w kilku zasadniczych aspektach. Nie tylko staje się bardziej zróżnicowane w swoich programach i kwalifikacjach, na przykład odpowiadając na potrzeby rozwijającego się sektora usług, ale także osiąga wyższe poziomy. W niektórych krajach to połączenie zróżnicowania i rozwoju stanowi krok w kierunku rzeczywistego zapewnienia uczenia się przez całe życie, ponieważ pozwala dostosować kształcenie i szkolenie zawodowe do potrzeb osób uczących się w każdym wieku i na różnych etapach kariery i życia. W wielu krajach kształcenie i szkolenie zawodowe na różnych poziomach europejskich ram kwalifikacji (ERK) jest zapewniane przez rosnącą liczbę instytucji (na przykład szkoły odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe, instytucje szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwa, instytucje oświatowe dla dorosłych i prywatne, instytucje międzynarodowe).

Badania Cedefopu nad zmieniającym się charakterem i rolą kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie przedstawiają kompleksowy obraz rozwoju tego rodzaju kształcenia i szkolenia w Europie. Opierając się na tej analizie, w naszym sprawozdaniu na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie w latach 1995–2035 przedstawiliśmy szereg potencjalnych ścieżek rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w nadchodzących dziesięcioleciach. Scenariusze te podkreślają wybory, przed którymi staną decydenci i zainteresowane strony. Bazując bezpośrednio na tym projekcie, nasza praca nad przyszłością VET łączy w sobie skupienie na zmianach instytucjonalnych i systematyczną analizę rozwoju treści VET. Praca ta obejmuje 27 państw członkowskich UE, Islandię, Norwegię oraz Zjednoczone Królestwo i pozwala na lepsze zrozumie wyzwań i możliwości stojących przed europejskim kształceniem i szkoleniem zawodowym w nadchodzących latach. Pozwala też na zwrócenie szczególnej uwagi na to, jak zmieniają się treść i profil kształcenia i szkolenia zawodowego. W wielu krajach obserwujemy rozszerzanie profili, przy jednoczesnym zmniejszaniu ogólnej liczby kwalifikacji (a tym samym specjalizacji). Oznacza to, że przyszłe umiejętności zawodowe mogą wyglądać inaczej niż obecnie – co jest konsekwencją szybko zmieniających się wymagań rynku pracy. Adekwatność i jakość przyszłego kształcenia i szkolenia zawodowego zależy od zdolności do reagowania na to zmieniające się zapotrzebowanie.