You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

O Cedefop

Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) jest jedną z agencji zdecentralizowanych UE. Cedefop powstał1 w 1975 r., a od 1995 r. jego siedziba mieści się w Grecji. Cedefop wspiera rozwój polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyczynia się do jej wdrażania. Centrum pomaga Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE oraz partnerom społecznym w rozwijaniu stosownej polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cedefop: wspieranie rozwoju właściwej polityki w celu zapewnienia odpowiednich umiejętności

Czemu jest to tak istotne?

Strategia „Europa 2020”2 wyznacza drogę w kierunku inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez wspieranie wiedzy i innowacji, a jej celem jest osiągnięcie stopy zatrudnienia na poziomie 75%. Powodzenie tej strategii zależy od umiejętności siły roboczej w Europie. Przedsiębiorstwa potrzebują osób z umiejętnościami niezbędnymi do zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej jakości towarów i usług.

Aby znaleźć zatrudnienie, pracownicy potrzebują odpowiednich kwalifikacji. W przypadku osób o niskich kompetencjach lub osób, które nie mają żadnych kompetencji, prawdopodobieństwo bezrobocia jest trzykrotnie wyższe niż w przypadku osób z wysokimi kwalifikacjami. W UE około 75 mln ludzi – czyli niemal jedna trzecia osób w wieku produkcyjnym – ma niskie kwalifikacje lub nie ma żadnych kwalifikacji. Zbyt wielu młodych ludzi (ok. 15%) kończących naukę nie ma żadnych kwalifikacji.


(1) Rada Unii Europejskiej (1975 r.). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z 13.2.1975 ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2051/2004.
W 2019 r. rozporządzenie ustanawiające Cedefop zostało zastąpione rozporządzeniem 2019/128.
https://www.cedefop.europa.eu/pl/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula... [cytowane 8.5.2019]

(2) Komisja Europejska (2010 r.). Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji. COM (2010) 2020 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:... [dostęp 26.4.2010].
Rada Europejska (2010 r.). Europa 2020: Nowa europejska strategia na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.  Konkluzje Rady Europejskiej. Bruksela, 25 i 26 marca 2010 r. http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st00/st00007.pl10.pdf [dostęp 4.11.2010].

See also:

Cedefop in brief available in 9 languages
Cedefop in brief available in 8 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, LT, PT). Danish version available in Cedefop in brief - 2012 edition.


Promoting learning for work available in 11 languages
Promoting learning for work available in 11 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, MT, NL, PL, PT, SK)


Making VET fit for the future
Making VET fit for the future (EN)
All you need to know about Cedefop's work in the field of European vocational education and training in a handy new brochure.