About Przygotowanie zawodowe

Przygotowanie zawodowe może ułatwić młodym ludziom kończącym szkołę płynne przejście na rynek pracy, a osobom dorosłym zmianę i rozszerzanie kwalifikacji. W zaleceniu Rady z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego określono sposoby rozumienia przygotowania zawodowego w państwach członkowskich UE. Cedefop wspiera program polityczny UE (zalecenie Rady z 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego, deklarację z Osnabrück w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego, europejskie ramy jakości i skuteczności przygotowania zawodowego – EFQEA oraz europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego – EafA) poprzez badania, analizy i uczenie się polityki. Wspiera także zainteresowane strony w ich wysiłkach na rzecz osiągnięcia takich celów w zakresie przygotowania zawodowego, jak jego poprawa, rozszerzenie, jakość, skuteczność i mobilność. Prace Cedefopu dotyczące przygotowania zawodowego skupiają się na charakterystyce programów tego przygotowania (ustanowionych rozporządzeniem) w UE-27, Islandii, Norwegii i Zjednoczonym Królestwie, które zapewniają formalnie uznawane kwalifikacje VET.