About Poskytování OVP a kvalifikací

Středisko Cedefop shromažďuje a porovnává údaje z Evropy i odjinud, aby podpořilo rozvoj systémů a institucí odborného vzdělávání a přípravy (OVP), které reagují na poptávku po dovednostech na trhu práce a ve společnosti. Svou činností pomáhá zlepšit poskytování relevantních a vysoce kvalitních dovedností a kompetencí studentům všech věkových kategorií a nacházejících se v různých fázích své kariéry a života. Jak je tato činnost vykonávána, ilustruje řada tematických oblastí činností.

Naše práce na budoucnosti OVP v Evropě umožňuje lépe pochopit celkové výzvy, jimž čelí evropské OVP, a to, jak se tyto výzvy v jednotlivých zemích liší. Kromě sledování toho, jak se mění instituce a struktury OVP, se činnost v této oblasti stále více zaměřuje na změny obsahu OVP, například na to, jak nejlépe kombinovat dovednosti specifické pro konkrétní povolání s průřezovými dovednostmi a klíčovými kompetencemi. Měnící se povaha kvalifikací a certifikátů, včetně rostoucího zájmu o validaci a mikrocertifikáty, přímo ovlivňuje hodnotu dovedností a kompetencí v oblasti OVP a schopnost jednotlivců dosáhnout pokroku jak v učení, tak v práci. Pozornost se zaměřuje na úlohu komplexních vnitrostátních rámců kvalifikací při zlepšování transparentnosti, uznávání a propustnosti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i při usnadňování individuálního celoživotního pokroku v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a učení. Tato činnost přímo odráží vývoj a provádění nástrojů a zásad EU pro transparentnost a uznávání kvalifikací, zejména evropského rámce kvalifikací (EQF).

Poskytování OVP je ovlivněno využíváním výsledků učení – což jsou tvrzení, která vymezují obsah a profil toho, co má student znát, co má být schopen dělat a čemu má rozumět. Výsledky učení slouží jako společný jazyk, pokud jde o obsah a profil programů odborného vzdělávání a přípravy a kvalifikací, které umožňují dialog mezi zúčastněnými stranami na trhu práce a vzděláváním a odbornou přípravou, jakož i ve společnosti jako celku. Na základě analýzy silných stránek a omezení tohoto přístupu vypracovává středisko Cedefop pokyny a podpůrné nástroje pro rozvoj učebních osnov, učební metody a koncepci a uplatňování hodnocení a validace.