About Polityki wspierające VET – finansowanie, doradztwo, walidacja

Polityki i systemy wsparcia VET obejmują trzy przekrojowe zagadnienia: poradnictwo przez całe życie, walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz finansowanie VET/edukacji dorosłych. Przedstawiamy także informacje o innych zachętach bezpośrednio wspierających osoby fizyczne w uczeniu się i karierze oraz przedsiębiorstwa w zapewnianiu możliwości uczenia się.

W programie politycznym UE 2020+ podkreśla się potrzebę stworzenia płynnych indywidualnych ścieżek uczenia się, podejmowania pracy i rozwoju kariery. Umożliwią one wszystkim osobom rozszerzenie kompetencji, a także większe angażowanie się w pracę, naukę i życie społeczne. Pomogą również w kształtowaniu rozwoju kariery i otaczającego świata. W programie politycznym podkreśla się też potrzebę wspierania przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, w rozwijaniu umiejętności ich pracowników, co pozwoli im zachować konkurencyjność, innowacyjność oraz zdolność do zarządzania zmianami i ich kształtowania.

Działania prowadzone zarówno w ramach trzech długoterminowych tematów Cedefopu, jak i niezależnie od nich, mają na celu tworzenie i konsolidację nowej wiedzy oraz pomoc decydentom i innym zainteresowanym stronom w opracowaniu spójnych, skoordynowanych i zintegrowanych polityk i systemów wsparcia.