About Beroepsonderwijs en -opleiding en kwalificaties

Cedefop verzamelt en vergelijkt gegevens uit Europa en daarbuiten om de ontwikkeling te ondersteunen van stelsels en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding die inspelen op de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De werkzaamheden van het Centrum dragen bij tot een betere levering van relevante en hoogwaardige vaardigheden en competenties aan lerenden van alle leeftijden in de verschillende stadia van hun loopbaan en leven. Uit een reeks thematische werkterreinen blijkt hoe aan deze werkzaamheden invulling wordt gegeven.

Onze werkzaamheden met betrekking tot de toekomst van beroepsonderwijs en -opleiding in Europa vergroten het inzicht in de algemene uitdagingen waarmee Europa op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding wordt geconfronteerd en in de verschillen daarin van land tot land. Er wordt gekeken naar de wijze waarop instellingen en structuren voor beroepsonderwijs en -opleiding veranderen, maar de aandacht op dit gebied gaat steeds meer uit naar inhoudelijke veranderingen in beroepsonderwijs en -opleiding zelf. Zo wordt nagegaan hoe beroepsspecifieke vaardigheden het best kunnen worden gecombineerd met transversale vaardigheden en sleutelcompetenties. De veranderende aard van kwalificaties en credentials, die onder andere tot uiting komt in een toenemende belangstelling voor validatie en microcredentials, is rechtstreeks van invloed op de waarde van vaardigheden en competenties in beroepsonderwijs en -opleiding en op het vermogen van individuen om vooruitgang te boeken in zowel leren als werken. De aandacht richt zich vooral op de rol van alomvattende nationale kwalificatiekaders (NKK’s) bij het verbeteren van de transparantie en erkenning van en de doorstroming in onderwijs en opleiding, en bij het vergemakkelijken van individuele vooruitgang op het gebied van onderwijs, opleiding en leren gedurende het hele leven. Deze werkzaamheden weerspiegelen rechtstreeks de ontwikkeling en uitvoering van EU-instrumenten en -beginselen voor transparantie en erkenning van kwalificaties, met name het Europees kwalificatiekader (EKK).

Beroepsonderwijs en -opleiding worden beïnvloed door het gebruik van leerresultaten – verklaringen waarin de inhoud en het profiel worden gedefinieerd van wat een lerende geacht wordt te weten, te kunnen en te begrijpen. Leerresultaten fungeren als een gemeenschappelijke taal met betrekking tot de inhoud en het profiel van programma’s en kwalificaties voor beroepsonderwijs en -opleiding, waardoor een dialoog mogelijk wordt tussen belanghebbenden op de arbeidsmarkt en in onderwijs en opleiding en de samenleving in het algemeen. Op basis van een analyse van de sterke punten en beperkingen van deze aanpak ontwikkelt Cedefop begeleidings- en ondersteuningsinstrumenten voor leerplanontwikkeling, leermethoden en het ontwikkelen en toepassen van beoordeling en validatie.