About Udbud af erhvervsuddannelser og kvalifikationer

Cedefop indsamler og sammenligner data fra Europa og lande uden for Europa med det formål at støtte udviklingen af erhvervsuddannelsessystemer og -institutioner, der tilpasser sig arbejdsmarkedets og samfundets efterspørgsel efter færdigheder. Centrets arbejde bidrager til at sikre bedre muligheder for, at lærende i alle aldre og i forskellige faser af deres arbejds- og privatliv opnår de bedst mulige og relevante færdigheder og kompetencer. En række temabaserede arbejdsområder illustrerer, hvordan dette arbejde skrider frem.

Vores arbejde med fremtiden for erhvervsuddannelser i Europa giver en bedre forståelse af de generelle udfordringer, som de europæiske erhvervsuddannelser står over for, og hvordan disse er forskellige fra land til land. Ud over at overvåge, hvordan erhvervsuddannelsesinstitutioner og -strukturer ændrer sig, har arbejdet på dette område i stigende grad fokus på ændringer i indholdet af erhvervsuddannelserne, f.eks. hvordan man bedst kombinerer erhvervsspecifikke færdigheder med tværfaglige færdigheder og nøglekompetencer. Den måde kvalifikationer og eksamensbeviser ændrer sig på, herunder den stigende interesse for validering og mikroeksamensbeviser, har direkte indflydelse på værdien af erhvervsrettede færdigheder og kompetencer samt menneskers evne til at gøre fremskridt inden for både læring og arbejde. Opmærksomheden er rettet mod den rolle, som brede nationale referencerammer for kvalifikationer spiller. Det gælder, dels med hensyn til at forbedre gennemsigtigheden og anerkendelsen af uddannelse og muligheden for at skifte mellem forskellige uddannelsesretninger, dels med hensyn til at give det enkelte menneske mulighed for uddannelsesmæssig udvikling gennem hele livet. Dette arbejde afspejler direkte udviklingen og gennemførelsen af EU's værktøjer og principper for gennemsigtighed og anerkendelse af kvalifikationer, navnlig den europæiske kvalifikationsramme (EQF).

Udbuddet af erhvervsuddannelser påvirkes af, hvordan læringsresultater bruges – dvs. redegørelser for indholdet og profilen for, hvad en lærende forventes at vide, kunne gøre og forstå. Læringsresultater fungerer som et fælles sprog mellem kvalifikationerne og erhvervsuddannelsesprogrammernes indhold og profil, hvilket muliggør en dialog mellem interessenter på arbejdsmarkedet, på uddannelsesområdet samt i samfundet generelt. På grundlag af en analyse af denne tilgangs styrker og begrænsninger udvikler Cedefop vejledninger og støtteværktøjer til udvikling af læseplaner, læringsmetoder og udformning og anvendelse af vurdering og validering.