About Leerlingplaatsen

Leerlingplaatsen maken het voor jongeren mogelijk de overgang van school naar werk soepeler te laten verlopen en zijn ook nuttig voor volwassenen bij hun bij- en omscholingstrajecten. In de aanbeveling van de Raad van 15 maart 2018 voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen wordt uiteengezet wat in de EU-lidstaten onder leerlingplaatsen wordt verstaan.

Door middel van onderzoek, analyses en beleidsleren ondersteunt Cedefop de beleidsagenda van de EU (aanbeveling van de Raad van 2020 inzake beroepsonderwijs en -opleiding, de Verklaring van Osnabrück over beroepsonderwijs en -opleiding, het Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen – EFQEA en de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen – EafA) alsmede de relevante belanghebbenden bij hun inspanningen om doelstellingen voor verbetering en uitbreiding en op het gebied van kwaliteit, doeltreffendheid en mobiliteit in leerlingplaatsen te verwezenlijken.

De werkzaamheden van Cedefop op het gebied van leerlingplaatsen zijn gericht op systeemkenmerken van leerlingstelsels (vastgesteld bij verordening) in de EU-27, IJsland, Noorwegen en het VK, die leiden tot formeel erkende kwalificaties in beroepsonderwijs en -opleiding.