About Beroepsonderwijs en -opleiding voor jongeren en leerkrachten en opleiders

Initieel beroepsonderwijs en initiële beroepsopleiding (IVET) maken de inzetbaarheid van jongeren en hun deelname aan een leven lang leren mogelijk. We verzamelen en analyseren beleid en goede praktijken op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, ontwikkelen instrumenten voor beleidsmakers en praktijkmensen en voeren onderzoek uit ter ondersteuning van de sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt van lerenden die dreigen af te haken, lerenden die het onderwijs vroegtijdig verlaten en jongeren die geen opleiding volgen of werk hebben.

Leerkrachten en opleiders vormen een essentiële drijvende kracht achter hoogwaardig en inclusief onderwijs. We leveren nieuw bewijs over de professionele ontwikkeling van leerkrachten en opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding en maken tools om hen te ondersteunen.

Van 2020 tot 2022 heeft Cedefop een haalbaarheidsstudie verricht naar enquêtevoering onder directeurs, docenten, leerlingen en bedrijfsinterne opleiders in het initieel beroepsonderwijs en initiële beroepsopleidingen. Deze studie was bedoeld om na te gaan of er een Europese enquête kan worden gehouden om cruciale hiaten in kennis en onderzoek op te vullen en de nodige basis te leggen zodat er in de toekomst robuust feitenmateriaal over beroepen in de onderwijs- en opleidingssector kan worden samengesteld. 

Blijf op de hoogte….#VETTeachersTrainers #VETtoolkit #EarlyLeaving