You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

O středisku Cedefop

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) je jednou z decentralizovaných agentur EU. Středisko Cedefop bylo založeno (1) v roce 1975 a od roku 1995 sídlí v Řecku. Podporuje vypracovávání evropských politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a přispívá k jejich provádění. Agentura pomáhá Evropské komisi, členským státům EU a sociálním partnerům při vypracovávání příslušných evropských politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Cedefop: pomáhá vypracovávat správné politiky k zajištění správných dovedností

Proč je to důležité?

Strategie Evropy do roku 2020 (2) představuje cestu pro inteligentní a udržitelný hospodářský růst podporující začlenění prostřednictvím znalostí a inovací a s cílem dosáhnout 75% míry zaměstnanosti. Úspěch této strategie závisí na dovednostech pracovní síly v Evropě. Podniky potřebují pracovníky s dovednostmi, které jsou nezbytné k zajištění konkurenceschopnosti a poskytování kvalitních výrobků a služeb.

Lidé potřebují správnou kvalifikaci, aby našli práci. U lidí s nízkou nebo žádnou kvalifikací je téměř třikrát pravděpodobnější, že budou nezaměstnaní, než u lidí s vysokou kvalifikací. V EU má nízkou nebo žádnou kvalifikaci zhruba 75 milionů lidí, tedy téměř třetina ekonomicky aktivního obyvatelstva. Příliš mnoho mladých lidí, kolem 15 %, ukončuje školní docházku bez získání jakékoli kvalifikace.


(1) Rada Evropské unie (1975). Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Úřední věstník Evropských společenství L 39, 13.2.1975, naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2051/2004.
v roce 2019 bylo zakládající nařízení střediska Cedefop nahrazeno nařízením 2019/128.
https://www.cedefop.europa.eu/cs/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula... [citováno dne 8. května 2019].

(2) Evropská komise (2010). Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, sdělení Komise. KOM(2010) 2020 v konečném znění. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:... [konzultováno dne 26. dubna 2010].
Evropská rada (2010). Evropa 2020: nová evropská strategie pro zaměstnanost a růst.  Závěry Evropské rady. V Bruselu dne 25. a 26. března 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/10/st00/st00007.cs10.pdf [konzultováno dne 4. listopadu 2010].

See also:

Cedefop in brief available in 9 languages
Cedefop in brief available in 8 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, LT, PT). Danish version available in Cedefop in brief - 2012 edition.


Promoting learning for work available in 11 languages
Promoting learning for work available in 11 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, MT, NL, PL, PT, SK)


Making VET fit for the future
Making VET fit for the future (EN)
All you need to know about Cedefop's work in the field of European vocational education and training in a handy new brochure.