Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) je jednou z decentralizovaných agentur EU. Středisko Cedefop bylo založeno (1) v roce 1975 a od roku 1995 sídlí v Řecku. Podporuje vypracovávání evropských politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a přispívá k jejich provádění. Agentura pomáhá Evropské komisi, členským státům EU a sociálním partnerům při vypracovávání příslušných evropských politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Cedefop: pomáhá vypracovávat správné politiky k zajištění správných dovedností

Proč je to důležité?

Strategie Evropy do roku 2020 (2) představuje cestu pro inteligentní a udržitelný hospodářský růst podporující začlenění prostřednictvím znalostí a inovací a s cílem dosáhnout 75% míry zaměstnanosti. Úspěch této strategie závisí na dovednostech pracovní síly v Evropě. Podniky potřebují pracovníky s dovednostmi, které jsou nezbytné k zajištění konkurenceschopnosti a poskytování kvalitních výrobků a služeb.

Lidé potřebují správnou kvalifikaci, aby našli práci. U lidí s nízkou nebo žádnou kvalifikací je téměř třikrát pravděpodobnější, že budou nezaměstnaní, než u lidí s vysokou kvalifikací. V EU má nízkou nebo žádnou kvalifikaci zhruba 75 milionů lidí, tedy téměř třetina ekonomicky aktivního obyvatelstva. Příliš mnoho mladých lidí, kolem 15 %, ukončuje školní docházku bez získání jakékoli kvalifikace.


(1) Rada Evropské unie (1975). Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Úřední věstník Evropských společenství L 39, 13.2.1975, naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2051/2004.
v roce 2019 bylo zakládající nařízení střediska Cedefop nahrazeno nařízením 2019/128.
https://www.cedefop.europa.eu/cs/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regul… [citováno dne 8. května 2019].

(2) Evropská komise (2010). Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, sdělení Komise. KOM(2010) 2020 v konečném znění. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [konzultováno dne 26. dubna 2010].
Evropská rada (2010). Evropa 2020: nová evropská strategie pro zaměstnanost a růst.  Závěry Evropské rady. V Bruselu dne 25. a 26. března 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/10/st00/st00007.cs10.pdf [konzultováno dne 4. listopadu 2010].