About Přeshraniční rozměr OVP a kvalifikací

Odborné vzdělávání a příprava (OVP), které jsou tradičně poskytovány ve vnitrostátním kontextu, se stále více rozvíjejí v reakci na evropské a celosvětové požadavky. Prioritou je rozvoj a provádění rámců kvalifikací na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni, což povede k větší spolupráci mezi zeměmi a regiony. Kvalifikace mohou být rovněž udělovány mezinárodními subjekty a organizacemi, což odráží internacionalizaci technologií a trhů práce. Středisko Cedefop a nadace ETF spolupracují s organizací UNESCO a Institutem UNESCO pro celoživotní učení za účelem sledování celosvětového vývoje v oblasti národních rámců kvalifikací (NKR) a RQF.

Středisko Cedefop již od nejranějších fází svého vývoje podporuje tvorbu a zavádění nástrojů a zásad EU pro transparentnost a uznávání kvalifikací, prosazuje spolupráci mezi vnitrostátními systémy OVP a mobilitu studentů a uchazečů. Středisko Cedefop zejména podporuje provádění evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení, jakož i vývoj v oblasti validace neformálního a informálního učení; středisko také podporuje činnosti v rámci zajišťování kvality v souvislosti s OVP v souladu s evropským rámcem pro zajišťování kvality v oblasti OVP (EQAVET) a doporučením Rady o OVP. V návaznosti na výzvy, jimž čelí provádění evropského systému kreditů pro OVP (ECVET), přikládá středisko Cedefop zvláštní význam podpoře předávání znalostí přes institucionální, odvětvové a vnitrostátní hranice. Nástroje a zásady EU jsou navrženy tak, aby pomohly lidem posunout se dále prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy v jakémkoli věku, změnit profesní dráhu nebo se přestěhovat do zahraničí za prací nebo za účelem dalšího vzdělávání; pro středisko Cedefop má vysokou prioritu posilování jejich synergických účinků a soudržnosti. Tohoto cíle se dosahuje prosazováním zásady výsledků učení na vnitrostátní a evropské úrovni, která je pojítkem většiny těchto nástrojů.

Středisko Cedefop přispívá k rozvoji terminologie ESCO (evropská terminologie týkající se dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání), která může pomoci propojit trh práce se vzděláváním a odbornou přípravou. Agentura rovněž sleduje vývoj související s novou platformou Europass, která shromažďuje informace o dovednostech, kvalifikacích, učení a pracovních příležitostech s cílem podpořit jednotlivce při řízení a plánování jejich učení a profesní dráhy po celé Evropě. V této souvislosti středisko Cedefop podporuje práci Evropské komise na Evropské agendě dovedností 2020.