About Výsledky učení

Využívání výsledků učení stále více ovlivňuje koncepci a poskytování odborného vzdělávání a přípravy (OVP), přičemž je kladen důraz na to, co by měl student na konci procesu učení znát, co by měl umět dělat a čemu by měl rozumět. Společné zaměření na výsledky usnadňuje dialog mezi aktéry v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a subjekty na trhu práce, jakož i mezi různými dílčími systémy vzdělávání a odborné přípravy. Stejně tak je pro několik zúčastněných stran (tvůrci politik, aktéři na trhu práce a učitelé) důležitým referenčním bodem zvýšená transparentnost, kterou výsledky učení přinášejí: usnadňuje totiž analýzu sladění požadovaných dovedností s poskytováním vzdělávání a odborné přípravy. Zaměření na výsledky učení umožňuje systematičtější analýzu a porovnávání obsahu a profilu kvalifikací, zejména s důrazem na vyvážení obecných znalostí a dovedností specifických pro konkrétní povolání s průřezovými dovednostmi a klíčovými kompetencemi. Činnost střediska Cedefop v této oblasti, včetně zveřejňování pokynů, ovlivňuje a podporuje návrh kvalifikací, učebních osnov a učebních metod, jakož i hodnocení a validaci.

Středisko Cedefop významně investovalo do podpory výměny informací o odborném vzdělávání a přípravě v Evropě; avšak najde se jen málo případů podrobného porovnání profilu a obsahu programů OVP a jejich výsledných kvalifikací a toto porovnání není komplexní. Cílem naší práce v oblasti porovnávání kvalifikací v rámci OVP je tento nedostatek napravit, podpořit vzájemné učení mezi zeměmi a umožnit vnitrostátním tvůrcům politik a zúčastněným stranám, aby systematicky hodnotili své vlastní priority a řešení.