About Budoucí trendy, pokud jde o systémy a instituce OVP

Profesně zaměřené vzdělávání a odborná příprava v Evropě, i když se v jednotlivých zemích liší, prochází změnou v několika zásadních ohledech. Nejenže se stává rozmanitější, pokud jde o programy a kvalifikace – například řeší potřeby rostoucího odvětví služeb –, ale rozšiřuje se i na vyšší úrovně. V některých zemích je tato kombinace diverzifikace a expanze krokem k tomu, aby se celoživotní učení stalo skutečností a odborné vzdělávání a příprava se přizpůsobily potřebám studentů všech věkových kategorií a v různých fázích jejich kariéry a života. V mnoha zemích zajišťuje odborně orientované vzdělávání a odborná příprava na různých úrovních evropského rámce kvalifikací (EQF) stále širší škála institucí (například školy OVP, instituce terciárního vzdělávání, podniky, poskytovatelé vzdělávání dospělých a soukromí poskytovatelé, mezinárodní subjekty).

Výzkum střediska Cedefop týkající se měnící se povahy a úlohy OVP v Evropě podává komplexní představu o změnách v oblasti OVP v Evropě. Na základě této analýzy nastiňuje naše zpráva VET in Europe 1995-2035 (OVP v Evropě v letech 1995–2035) řadu možných cest budoucího vývoje OVP v příštích desetiletích; tyto scénáře upozorňují na to, jaká rozhodnutí před sebou budou mít tvůrci politik a zúčastněné strany. Naše práce týkající se budoucnosti OVP přímo vychází z tohoto projektu a spojuje důraz na institucionální změny se systematickou analýzou vývoje obsahu OVP. Tato činnost zahrnuje 27 členských států EU, Island, Norsko a Spojené království a přispívá k lepšímu pochopení výzev a příležitostí, jimž bude OVP v Evropě v nadcházejících letech čelit. Věnuje zvláštní pozornost tomu, jak se mění obsah a profil odborného vzdělávání a přípravy. V mnoha zemích můžeme pozorovat rozšíření profilů, zatímco celkový počet kvalifikací (a tím i specializací) se snižuje, což naznačuje, že budoucí dovednosti v oblasti OVP mohou vypadat jinak než dnes, a to v souladu s rychle se měnícími požadavky trhu práce. Význam a kvalita budoucího OVP závisí na jeho schopnosti reagovat na tyto měnící se požadavky.