About Učni izidi

Uporaba učnih izidov vse bolj vpliva na zasnovo in zagotavljanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pri čemer je poudarek na tem, kaj naj bi učeči se predvidoma vedel, zmogel narediti ter razumel na koncu učnega procesa. Skupna osredotočenost na izide spodbuja dialog med akterji v okviru izobraževanja in usposabljanja in na trgu dela ter med različnimi podsistemi na področju izobraževanja in usposabljanja. Podobno je večja preglednost, ki jo zagotavljajo učni izidi, pomembna referenčna točka za več deležnikov, tj. oblikovalce politik, akterje na trgu dela in učitelje, zaradi česar je lažje analizirati ujemanje med povpraševanjem po znanjih in spretnostih ter ponudbo izobraževanja in usposabljanja. Zaradi osredotočenosti na učne izide sta omogočeni bolj sistematična analiza in primerjava vsebine ter profila kvalifikacij, pri čemer je poudarek na uravnoteženosti splošnega znanja in poklicnih znanj in spretnosti ter prečnih znanj in spretnosti in ključnih kompetenc. Delo Cedefopa na tem področju, vključno z objavljanjem smernic, vpliva na zasnovo kvalifikacij, učnih načrtov in učnih metod ter ocenjevanje in potrjevanje ter jih podpira.

Cedefop izvaja obsežne naložbe v podpiranje izmenjave informacij v zvezi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem v Evropi, vendar je bila poglobljena primerjava profila in vsebine programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter njihovih posledičnih kvalifikacij izvedena le v redkih primerih, poleg tega pa ni bila celovita. Naše delo na področju primerjave kvalifikacij poklicnega izobraževanja in usposabljanja je namenjeno odpravi te vrzeli, podpiranju vzajemnega učenja med državami ter nacionalnim oblikovalcem politik in deležnikom omogočiti, da sistematično ocenijo svoje prednostne naloge in rešitve.