You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

O centru Cedefop

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je ena od decentraliziranih agencij EU. Ustanovljen (1) je bil leta 1975, od leta 1995 pa je njegov sedež v Grčiji. Center Cedefop podpira oblikovanje evropskih politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prispeva k njihovemu izvajanju. Evropski komisiji, državam članicam EU in socialnim partnerjem pomaga oblikovati ustrezne politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Cedefop: prispeva k oblikovanju pravih politik za zagotavljanje pravih znanj in spretnosti

Zakaj je to pomembno?

Strategija Evropa 2020 (2) je način, s katerim se prek znanja in inovacij doseže pametna, trajnostna in vključujoča gospodarska rast s ciljem 75-odstotne stopnje zaposlenosti. Uspeh te strategije je odvisen od znanj in spretnosti delovne sile EU. Podjetja potrebujejo osebe z znanji in spretnostmi, ki so potrebna za konkurenčnost ter visokokakovostno blago in storitve.

Posamezniki potrebujejo prave kvalifikacije za iskanje zaposlitev. Brezposelnost trikrat bolj verjetno prizadene osebe z nizkimi kvalifikacijami ali brez njih kot pa visokokvalificirane osebe. V EU ima približno 75 milijonov oseb nizko ali nobene kvalifikacije, kar je skoraj tretjina delovno aktivnega prebivalstva. Preveč mladih, in sicer približno 15 %, zapusti šolanje brez pridobitve kakršnihkoli kvalifikacij.

 


(1) Svet Evropske unije (leto 1975). Uredba Sveta z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (EGS) št. 337/75 Uradni list Evropskih skupnosti L 39, 13.2.1975, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta št. 2051/2004. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975R0337-20041221&qid=1429528862439&from=SL  [obiskano 23. maja 2011].
Leta 2019 je prvotno uredbo o ustanovitvi Cedefopa nadomestila Uredba št. 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regulation [objavljeno 8. 5. 2019].

(2) Evropska komisija (2010). Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast: sporočilo Komisije. COM(2010) 2020 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:... [obiskano 26. aprila 2010].
Evropski svet (2010). Evropa 2020: Nova evropska strategija za delovna mesta in rast.  Sklepi Evropskega sveta. Bruselj, 25. in 26. marca 2010. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=sl&f=ST%207%202010%20INIT [obiskano 4. novembra 2010].

See also:

Cedefop in brief available in 9 languages
Cedefop in brief available in 8 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, LT, PT). Danish version available in Cedefop in brief - 2012 edition.


Promoting learning for work available in 11 languages
Promoting learning for work available in 11 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, MT, NL, PL, PT, SK)


Making VET fit for the future
Making VET fit for the future (EN)
All you need to know about Cedefop's work in the field of European vocational education and training in a handy new brochure.