About Õpiväljundid

Õpiväljundite kasutamine mõjutab aina rohkem kutsehariduse kavandamist ja pakkumist, aidates keskenduda sellele, mida õppija peaks õppeprotsessi lõpus eeldatavasti teadma, oskama teha ja mõistma. Ühine keskendumine väljunditele hõlbustab dialoogi haridus- ja koolitusvaldkonna ja tööturu osaliste ning hariduse ja koolituse erinevate allsüsteemide vahel. Õpiväljunditega suurendatav läbipaistvus on tähtis võrdlusalus mitmele sidusrühmale: poliitikakujundajatele, tööturu osalistele ja õpetajatele, aidates analüüsida vajaminevate oskuste ning haridus- ja koolitusnormide vahelist vastavust. Õpiväljunditele tuginedes on võimalik kvalifikatsioonide sisu ja profiile süstemaatilisemalt analüüsida ja võrrelda, keskendudes eelkõige üldteadmiste ja ametispetsiifiliste oskuste tasakaalustamisele valdkonnaüleste oskuste ja põhipädevustega. Cedefopi töö selles valdkonnas, sh juhendmaterjali avaldamine, mõjutab ja toetab kvalifikatsioonide, õppekavade ja õppemeetodite kavandamist, hindamist ja valideerimist.

Cedefop on palju investeerinud kutseharidusalase teabevahetuse toetamisse Euroopas. Siiski on kutseharidusprogrammide profiile, sisu ja saadavaid kvalifikatsioone vähe põhjalikult võrreldud ning need võrdlused ei ole olnud terviklikud. Püüame täita seda lünka oma tööga kutsehariduse kvalifikatsioonide võrdlemise valdkonnas, et toetada riikidevahelist vastastikust õppimist ning võimaldada riiklikel poliitikakujundajatel ja sidusrühmadel süstemaatiliselt hinnata oma prioriteete ja lahendusi.