About Резултати от обучението

Използването на резултатите от обучението оказва все по-голямо влияние върху проектирането и предоставянето на професионално образование и обучение (ПОО), като се съсредоточава върху това, което се очаква обучаващият се да знае, да може да прави и да разбира в края на учебния процес. Общият акцент върху резултатите улеснява диалога между участниците в областта на образованието и обучението и на пазара на труда, както и между различните подсистеми на образование и обучение. По същия начин повишената прозрачност, свързана с резултатите от обучението, играе важна роля за различни заинтересовани страни: създаващи политики, участници на пазара на труда и учители, като улеснява анализа на съответствието между търсените умения и тези, осигурявани от образованието и обучението. Фокусът върху резултатите от обучението дава възможност за по-систематичен анализ и сравнение на съдържанието и профила на квалификациите, по-специално акцентиране върху балансирането между общите знания и специфичните за професията умения спрямо трансверсалните умения и ключовите компетентности. Работата на Cedefop в тази област, включително публикуването на инструктивни материали, влияе и подпомага проектирането на квалификации, учебни програми и методи на обучение, както и оценката и валидирането.

Cedefop инвестира сериозно в подкрепа на обмена на информация относно професионалното образование и обучение в Европа. Все пак задълбочените сравнения на профила и съдържанието на програмите за ПОО и произтичащите от тях квалификации са малко и не са изчерпателни. Нашата работа по сравняване на квалификациите за ПОО има за цел да се преодолее това несъответствие, да се подкрепи взаимното обучение между държавите и да се даде възможност на създаващите националните политики и заинтересованите страни систематично да оценяват собствените си приоритети и решения.