Misiunea Cedefop

Plasat în centrul cooperării europene, Cedefop are scopul de a îmbunătăți educația și formarea profesională (EFP) prin elaborarea eficientă a politicilor. Întemeiată pe Regulamentul de înființare a Cedefop (reformat) din 2019 [de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 al Consiliului modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2051/2004 al Consiliului] și reflectând principiul tripartit care stă la baza unei EFP de succes, misiunea definește partenerii principali ai Cedefop.

Cedefop sprijină promovarea, dezvoltarea și aplicarea politicii Uniunii în domeniul educației și formării profesionale (EFP), precum și a politicilor privind competențele și calificările, colaborând cu Comisia, cu statele membre și cu partenerii sociali. În acest scop, Cedefop îmbunătățește și diseminează cunoștințe, furnizează dovezi și servicii pentru elaborarea politicilor, inclusiv concluzii bazate pe cercetare, și facilitează schimbul de cunoștințe între actorii de la nivelul Uniunii, între cei de la nivel național și între cele două categorii.

Misiunea Cedefop reflectă evoluția acestuia ca instituție și extinderea portofoliului de activități. De la înființarea sa în 1975, expertiza Cedefop s-a consolidat și s-a extins, pe măsură ce cooperarea privind politica EFP, competențele și calificările dintre Comisia Europeană, statele membre și partenerii sociali a devenit mai puternică și mai sofisticată. Pentru a crea premisele priorităților strategice viitoare, o condiție prealabilă este înțelegerea dezvoltării EFP și a rolului și contribuției Cedefop.

Lansarea în 2002 a cooperării europene sistematice în domeniul EFP (așa-numitul Proces Copenhaga) a dus la un acord privind obiectivele comune de politică, sprijinite prin indicatori și monitorizare periodică. A fost implementat un set de instrumente europene care sprijină mobilitatea cursanților, calitatea programelor EFP și înțelegerea calificărilor. Țările au dezvoltat priorități comune pentru ca EFP să devină mai relevantă și mai atractivă pentru cetățeni și angajatori. În general, cooperarea europeană a consolidat profilul EFP, permițându-i să sprijine transformarea economiei și a societății, inclusiv tranziția digitală și tranziția verde.

Contribuția Cedefop la aceste evoluții a fost substanțială. Acesta a propus și a sprijinit în mod direct dezvoltarea și implementarea instrumentelor europene esențiale. Expertiza sa a contribuit la conturarea Cadrului european al calificărilor (CEC) și a sprijinit cadrele naționale (CNC) corelate cu acesta, facilitând compararea calificărilor din țări diferite. Sprijinind trecerea la întemeierea programelor de învățământ și a calificărilor pe rezultatele învățării, Cedefop a contribuit la deschiderea unor noi căi de validare a învățării nonformale și informale și a unor noi căi de obținere a calificărilor. Raportarea Cedefop privind politicile a monitorizat, a revizuit și a oferit consiliere pentru implementarea priorităților de politică europeană EFP, contribuind la conturarea direcției politicii.

Analizele și cercetările Cedefop au îmbunătățit înțelegerea punctelor forte și a deficiențelor sistemelor EFP și au furnizat informații despre beneficiile sociale, economice și personale ale EFP. Prin baza sa de probe și prin analizele sale, Cedefop a sprijinit eforturile țărilor și ale partenerilor sociali de a extinde învățarea la locul de muncă, inclusiv ucenicia eficientă și de calitate. Bazându-se pe capacitatea sa analitică și pe expertiza sa în domeniul orientării pe tot parcursul vieții, al validării competențelor și al finanțării EFP, Cedefop a sprijinit demersurile acestor actori de a concepe strategii de perfecționare pentru persoanele cu competențe slabe și de punere în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale.

Cu scopul de a contribui la furnizarea de informații pentru politica și asigurarea EFP și, pe scară mai largă, pentru educația cetățenilor și alegerea carierei, Cedefop a elaborat abordări la nivelul UE pentru înțelegerea cererii și a ofertei de competențe din prezent și pentru anticiparea celei viitoare. Această activitate referitoare la informațiile privind piața forței de muncă și competențele, precum și la relațiile dintre locurile de muncă, competențe și calificări, permite îmbunătățirea guvernanței EFP și modernizarea proactivă a EFP, cu scopul de a consolida și a menține capacitatea de inserție profesională a cursanților și lucrătorilor, dar și competitivitatea întreprinderilor. Acest lucru a contribuit la consolidarea profilului EFP dincolo de educație și formare și de politicile privind ocuparea forței de muncă, în special prin eforturile depuse pentru competențele verzi și prin activitățile sale dedicate digitalizării, inteligenței artificiale și viitorului muncii.

Activitățile Cedefop de intermediere a schimbului de cunoștințe reunesc factorii de decizie, partenerii sociali, cercetătorii, experții și alți actori din domeniul EFP și de pe piața forței de muncă din întreaga UE, din Islanda și din Norvegia, care reprezintă interesele naționale, regionale și sectoriale, pentru a îmbunătăți și a extinde cunoștințele în domeniile legate de EFP. Rețelele Cedefop furnizează probe și informații despre diferite domenii ale politicii EFP și contribuie la validarea acestora, monitorizează evoluțiile din țările lor și sprijină activitățile ample și diverse de diseminare ale agenției. Această activitate sprijină Comisia în procesul semestrului european.

Reformarea din 2019 a regulamentului a recunoscut în mod formal că, în timp și ca răspuns la cererile partenerilor săi, Cedefop și-a extins perspectiva, analizând competențe și calificări care depășesc granițele tradiționale ale EFP. Lucrul la CEC și la instrumentele europene, analiza sistemelor și a politicilor EFP, a căilor de ucenicie și perfecționare pentru adulți, precum și previziunile și informațiile în materie de competențe sunt exemple de activități care au devenit treptat elemente-cheie ale activității agenției.

Capacitatea de a reuni o perspectivă europeană și multidisciplinară asupra EFP și analiza pieței forței de muncă pentru a contribui la soluționarea problemelor naționale este un atu unic al Cedefop. Ca forum european excepțional pentru schimbul de experiență și dezbaterea experienței și a ideilor cu scopul de a îmbunătăți EFP, Cedefop este un actor-cheie în cooperarea europeană privind EFP, competențele și calificările. Agenția a lăsat în ultimele două decenii o amprentă clară și asupra agendei de politici a UE pentru EFP, aflată în plină evoluție, și va continua astfel în anii următori.