CEDEFOP misija

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP), kuris užima svarbiausią vietą Europos šalių bendradarbiavimo srityje, siekia tobulinti profesinį rengimą ir mokymą veiksmingai formuojant politiką. Remiantis 2019 m. naujos redakcijos steigimo reglamentu (kuriuo panaikinamas reglamentas (EEB) Nr. 337/75 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2051/2004) ir atsižvelgiant į trišalį principą, kuriuo grindžiamas sėkmingas profesinis rengimas ir mokymas, CEDEFOP misijoje apibrėžiami pagrindiniai partneriai.

Remti profesinio rengimo ir mokymo politikos skatinimą, plėtrą ir įgyvendinimą Sąjungoje, taip pat – įgūdžių ir kvalifikacijos politiką, bendradarbiaujant su Komisija, valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais. Tuo tikslu gilinti ir skleisti žinias, teikti formuojant politiką reikalingus faktus ir paslaugas, įskaitant moksliniais tyrimais grindžiamas išvadas, ir padėti Sąjungos bei nacionaliniams subjektams keistis žiniomis tarpusavyje.

CEDEFOP misija atspindi šios agentūros, kaip organizacijos, raidą ir besiplečiantį veiklos portfelį. Nuo pat įkūrimo 1975 m. CEDEFOP kompetencija gilėjo ir plėtėsi, nes Europos Komisijos, valstybių narių ir socialinių partnerių bendradarbiavimas profesinio mokymo politikos, įgūdžių ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo srityje tapo glaudesnis ir sudėtingesnis. Norint nustatyti būsimus strateginius prioritetus, būtina įvertinti profesinio rengimo ir mokymo raidą, taip pat – CEDEFOP vaidmenį bei indėlį.

2002 m., pradėjus sistemingą Europos šalių bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje (vadinamąjį Kopenhagos procesą), susitarta dėl bendrų politikos tikslų, paremtų rodikliais ir nuolatine stebėsena. Buvo įgyvendintos europinės priemonės, kuriomis remiamas besimokančiųjų judumas, profesinio mokymo programų kokybė ir kvalifikacijų supratimas. Šalys parengė bendrus prioritetus, kad profesinis rengimas ir mokymas taptų aktualesnis ir patrauklesnis žmonėms ir darbdaviams. Dėl Europos šalių bendradarbiavimo profesiniam rengimui ir mokymui apskritai skiriama daugiau dėmesio, todėl atsirado galimybė remti ekonomikos ir visuomenės pertvarką, įskaitant perėjimą prie skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos.

CEDEFOP reikšmingai prisideda prie šių pokyčių. Centras pasiūlė ir išreiškė tiesioginę paramą pagrindinių Europos priemonių kūrimui ir įgyvendinimui. Jo kompetencija padėjo formuoti Europos kvalifikacijų sandarą ir remti su ja susijusias nacionalines kvalifikacijų sandaras, todėl lyginti skirtingų šalių kvalifikacijas tapo lengviau. Skatindamas pereiti prie mokymo programų ir kvalifikacijų grindimo mokymosi rezultatais, CEDEFOP padėjo rasti naujų neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimo būdų ir naujų būdų kvalifikacijai įgyti. Teikdamas politines ataskaitas jis stebėjo, kaip įgyvendinami Europos profesinio mokymo politikos prioritetai, juos peržiūrėjo ir konsultavo dėl jų įgyvendinimo, padėdamas formuoti politikos kryptį.

CEDEFOP analizė ir tyrimai padėjo geriau suprasti profesinio mokymo sistemų stipriąsias ir silpnąsias puses, be to, juose pateikiama įžvalgų apie profesinio rengimo ir mokymo socialinę, ekonominę bei asmeninę naudą. Remdamasis faktų baze ir analize, CEDEFOP rėmė šalių ir socialinių partnerių pastangas plėtoti mokymąsi darbo vietoje, įskaitant kokybišką ir veiksmingą pameistrystę. Remdamasis savo analitiniais pajėgumais ir patirtimi visą gyvenimą trunkančio orientavimo, įgūdžių patvirtinimo ir profesinio mokymo finansavimo srityse, CEDEFOP parėmė jų pastangas rengti menkų įgūdžių asmenų kvalifikacijos kėlimo strategijas ir įgyvendinti socialinių teisių ramstį.

Siekdamas padėti informuoti apie profesinio mokymo politiką ir tokio pobūdžio paslaugų teikimą, taip pat apie žmonių švietimo ir karjeros galimybes, CEDEFOP parengė ES masto metodus, kaip suprasti dabartinę ir numatyti būsimą įgūdžių paklausą ir pasiūlą. Šis darbas, susijęs su informacijos apie darbo rinką ir įgūdžius, rinkimu, taip pat darbo vietų, įgūdžių ir kvalifikacijos sąsajomis, padeda gerinti profesinio rengimo ir mokymo valdymą ir aktyviai jį modernizuoti siekiant sukurti ir išlaikyti besimokančiųjų ir darbuotojų įsidarbinimo galimybes bei įmonių konkurencingumą. CEDEFOP padeda populiarinti profesinį rengimą ir mokymą ne tik švietimo ir mokymo, bet ir užimtumo politikos srityse, be kita ko, plėtodamas veiklą žaliųjų įgūdžių ugdymo srityje ir su skaitmeninimu, dirbtiniu intelektu bei darbo ateitimi susijusiose srityse.

Veikdamas kaip žinių tarpininkas centras suburia politikos formuotojus, socialinius partnerius, tyrėjus, ekspertus ir kitus profesinio rengimo ir mokymo srities atstovus bei darbo rinkos dalyvius iš visos ES, Islandijos ir Norvegijos, atstovaujančius nacionaliniams, regioniniams ir sektoriniams interesams, kad būtų stiprinamos ir plečiamos žinios su profesiniu mokymu susijusiose srityse. CEDEFOP tinklai teikia ir padeda patvirtinti įrodymus bei informaciją apie įvairias profesinio mokymo politikos sritis, stebi pokyčius savo šalyse ir remia plačią ir įvairią agentūros veiklą, susijusią su informacijos sklaida. Šia veikla jie remia Komisiją Europos Semestro procese.

2019 m. naujos redakcijos reglamente oficialiai pripažinta, kad laikui bėgant ir reaguodamas į savo partnerių poreikius, CEDEFOP pradėjo plačiau, neapsiribodamas tradiciniu profesiniu rengimu ir mokymu, vertinti įgūdžius ir kvalifikacijas. Darbas Europos kvalifikacijų sandaros ir europietiškų priemonių baruose, profesinio rengimo ir mokymo sistemų bei politikos analizė, pameistrystė ir suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo būdai, įgūdžių prognozės ir žvalgyba – tai veiklos pavyzdžiai, palaipsniui tapę pagrindinėmis agentūros veiklos kryptimis.

Išskirtinis CEDEFOP privalumas – gebėjimas sujungti europinį ir daugiadalykį požiūrį į profesinį rengimą ir mokymą ir darbo rinkos analizę padedant spręsti nacionalines problemas. Kaip išskirtinis Europos forumas, kuriame dalijamasi patirtimi ir idėjomis, kaip tobulinti profesinį rengimą ir mokymą, bei diskutuojama apie jas, CEDEFOP yra vienas svarbiausių veikėjų Europos šalių bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo, įgūdžių ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo srityje. Per pastaruosius du dešimtmečius ši agentūra taip pat paliko ryškų pėdsaką besikeičiančioje ES profesinio rengimo ir mokymo politikos darbotvarkėje ir toliau tai darys ateinančiais metais.